KALVARIJOS MENO MOKYKLA

 2020-04-28 

KALVARIJOS MENO MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS MUZIKOS, DAILĖS IR ŠOKIO

 

  MUZIKOS SKYRIUS

 gitara, sintezatorius, vokalas, fortepijonas, akordeonas, kanklės, skrabalai, smuikas, pučiamieji bei mušamieji instrumentai

 

  DAILĖS SKYRIUS

tapyba, grafika, piešimas, kompozicija

 

  ŠOKIO SKYRIUS

klasikinis, lietuvių liaudies, pasaulio tautų ir šiuolaikinis šokis

 

 Daugiau informacijos tel. 8 343 23045; 8 686 56494

 

 2020-03-25 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos

                                                                                                      direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr.  V-15 

MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUI

BENDROSIOS NUOSTATO:

1.       Kalvarijos meno mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarką (toliau – Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

2.       Ši Tvarka reglamentuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų veiklą užtikrinant mokinių ugdymą(si) karantino metu.

3.       Mokytojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo rekomendacijom ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu" Nr. V-372, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, priėmimo į mokyklą sutartimi, mokytojo pareigybės aprašu, direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.

4.       Apraše vartojamos sąvokos.

4.1.   Nuotolinis mokymas(is) - tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį.

4.2.   Virtuali mokymo(si) aplinka (VMA) – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant  virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintas kiekvieno mokinio ar klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas);

4.3.   Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai); 

4.4.   Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams susitarus individualiai.

4.5.   Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas  darbas, skirtas mokinių , gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą,  išmokus kūrinį ar kūrinio dalį. 

5.       Nuotoliniu būdu mokoma pagal pradinio, pagrindinio, mėgėjų  ir išplėstinio ugdymo programas.

6.       Mokykla, organizuodama mokymą nuotoliniu būdu,  apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo aplinkoje.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

 7.       Komunikavimas.

7.1.   Administracijos, pedagoginio personalo tarpusavio komunikavimui naudojama socialiniai tinklai (Facebook), el.paštas, mobilieji telefonai.

7.2.   Mokytojų ir mokinių komunikacijai naudojamas socialinių tinklų (Facebook) uždaros grupės ir mobilieji telefonai.

7.3.   Mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komunikacijai naudojamas socialinių tinklų (Facebook) uždaros grupės, mobilieji telefonai.

7.4.   Mokytojai ugdymą organizuoja nuotoliniu būdu iš namuose įrengtų darbo vietų.

8.   Nuotolinio mokymo metodai.

8.1.   Elektroninė pamoka (individualios užduotys socialinių tinklų pagalba);

8.2.   Kompiuterizuota apklausa;

8.3.   Video ir garso pamoka;

8.4.   Projektinis metodas.

9.   Nuotolinio ugdymo turinys.

9.1.  Popierinis turinys: vadovėliai, užduotys raštu, tapyba, piešimas ir kitos prieinamos formos;

9.2.   skaitmeninis turinys: video medžiaga, kompiuterizuota apklausa, pdf failai, Power Point pateiktys, Mocrosoft Word pateiktys, foto nuotraukos;

9.3.   įrankiai dokumentų kūrimui.

10.    Nuotolinio ugdymo aplinka (VMA).

10.1.    Mokyklos internetinė svetainė;

10.2.    mokyklos el. paštas;

10.3.    socialiniai tinklai (facebook, messenger);

10.4.    mokymo platformos:  Classroom, Zoom.

11.    Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.

11.1.   Nuotolinio mokymo skaitmeninių technologijų administratorius:

11.1.1.  konsultuoja nuotolinio dalyko rengimo bei perkėlimo į virtualią mokymosi aplinką klausimais;

11.12.  konsultuoja turinio kokybės nuotoliniu būdu klausimais;

11.1.3.  teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais;

11.1.4.     konsultuoja mokytojus virtualios aplinkos klausimais;

11.2.   Nuotolinio mokymo(si) mokytojas:

11.2.1.  veda pamokas pagal direktoriaus įsakymais patvirtintus pamokų tvarkaraščius ir nuotolines konsultacijas;

11.2.2.    kiekvienas mokytojas, skirdamas užduotis, nurodo skirtų užduočių atlikimo ir atsiskaitymo terminus, formas, informuoja apie vertinimą;

11.2.3.     mokytojai mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai konsultuoja nurodytais komunikavimo būdais nuo 12.00 val. iki 19.00 val.

11.2.4.    rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si)muzikos kūrinių repertuarą, dailės ir šokio programas;

11.2.5.    tikrina, vertina, komentuoja mokinių užduotis, gautas virtualioje aplinkoje. 

11.3.   Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

11.3.1.    Pasiekia mokymosi rekomendacijas nuotoliniu būdu;

11.3.2.      bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;

11.3.3.       pagal galimybes dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime;

11.3.4.       laiku atlieka ir atsiskaito muzikos kūrinius, dailės užduotis, šokio judesius;

11.3.5.       konsultuojasi su mokytoju;

11.3.6.       mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir atsiskaityti už tas kūrinių dalis, dailės užduotis, šokio judesius kurie priskirti konkrečiam laikui. 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.  Aprašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo 2020 m. kovo 16 d.

 13.  Su Aprašu  bendruomenė supažindinama mokyklos svetainėje ir /ar el. paštu. 

_____________________________

  2020-03-18

DARBO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

KARANTINO METU

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso COVID -19 plitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė neeiliniame posėdyje paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki kovo 30 d. 24.00 val.

Kalvarijos meno mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai pagal galimybes dirba nuotoliniu būdu. Į visus interesantų klausimus atsakoma nuotoliniu būdu:

telefonais 8-343-23045, 8-686-56494, el. paštu: menas@muzikamm.lt

Mokykloje nevyksta pamokos, neformaliojo švietimo veiklos, susirinkimai, susitikimai ir kiti planuoti renginiai atšaukti.

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai planuoja darbą, rengia dokumentus, atlieka užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), įgyvendina nekontaktinių valandų turinį, numatytą mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje. Mokykla ruošiasi neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo vykdymui nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

Mokykloje vykdomos karantino, prevencinės, profilaktinės priemonės pagal galiojančias SAM rekomendacijas.

Kalvarijos meno mokykla karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. mokinius, tėvus ir kitus suinteresuotus asmenis aptarnaus nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. ( (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso (pdf)

Dėl skaitmeninių technologijų

 Informcija teikiama el, p,Jasenauskiene erixas erika36 <jasenauskiene.erixas.erika36@gmail.com>,

tel 8-6474-47099

 

2011 m. rugsėjo 29 d. - Kalvarijos meno mokykla  KMM LOGOTIPAS_mazintas.jpg

 

1984 - 2011 m. - Kalvarijos muzikos mokykla

Iš lietaus lašų dedu skambias melodijas,

O iš vėjo gaudesio - eiles rašau,

Tavo sielos aš skausmu nenuodiju,

Tik išgirsk savo jautria širdim prašau.....

 IMG_4111.jpg

 Dalia Straleckaitė

 

 

 

 

 

 

        

Koncertines_kankles_icon.jpg

 1043107892.gif    jkk.jpg

 

 

  fortepijonai.jpg daile_neigaliesiems.jpg