Korupcijos prevencija

2015-12-01

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Kalvarijos meno  mokyklos direktoriaus                                     

                                                                                    2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-80 

 

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

I.     BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1.    Kalvarijos meno mokyklos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir jos pasireiškimo galimybėms Kalvarijos meno mokykloje.

2.    Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešą  mokyklos darbuotojų veiklą.

3.    Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas bei informavimas.

 

II.      SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Kalvarijos meno mokykla  - savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais. Pagrindinė veiklos rūšis –  vaikų ugdymas pagal neformaliojo švietimo programas. 

Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda Lietuvos Respublikos neformaliojo švietimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Kasmet mokyklos  direktorius atsiskaito už metinę ūkinę - finansinę veiklą mokyklos tarybai, mokytojų tarybai,  savivaldybės tarybai. 

Mokyklos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, teikia privačių interesų deklaracijas.

Ugdytiniai  ir jų  tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka mokykloje. Iki šiol  antikorupcinė programa mokykloje nebuvo vykdoma.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

4.    Programos tikslai:

4.1.   vykdyti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms mokykloje;

4.2.  užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

4.3. ugdyti jaunų žmonių pilietinę poziciją, antikorupcines nuostatas bei nepakantumą korupcijai. 

5.    Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

5.1.   užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

5.2.   siekti, kad visų sprendimų priėmimai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

5.3.   didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokyklos bendruomenėje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.    Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

7.    Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

8.    Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

9.    Už korupcijos prevencijos kontrolę meno mokykloje atsakingas darbuotojų atstovas.

 

________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                                                                    2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-80

 

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.

2015 m. IV  ketvirtis

Direktorius

2.

Patvirtinti mokyklos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2015-2019 m.

2015 m. IV ketvirtis

Direktorius

3.

Supažindinti mokyklos bendruomenę su

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu.

2015 m. IV ketvirtis

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakingas asmuo.

4.

Mokyklos interneto puslapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, mokyklos viešųjų pirkimų taisykles, paramos mokyklai panaudojimo sąmatas ir apskaitos bei atsiskaitymo tvarką. 

Nuolat

Viešųjų pirkimų komisija.

5.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Esant būtinybei

Direktorius

6.

Mokyklos metinę ūkinę - finansinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, mokyklos tarybai ir savivaldybės tarybai.

Kasmet

Direktorius

 

7.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių. 

Gavus pranešimą

Mokyklos bendruomenė

8.

Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų.

Esant būtinybei

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.

 

9.

Mokyklos internetinėje svetainėje paskelbti 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą.

 

2015 m. 

IV ketvirtis 

Už korupcijos prevencijos kontrolę  mokykloje  atsakingas asmuo.

 

______________________