Planavimo dokumentai

 

 

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2017 m. sausio 18  d. įsakymu Nr. V- 1

 

 2017-01-09

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

 

 

Mokyklos misija – formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokykla, suteikianti palankiausias galimybes atverti ir sistemingai plėtoti dailės, muzikos ir choreografijos sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius.

 

Vertybės – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, pagarba, tobulėjimas, profesionalumas.

 

I.                   Tikslai.

       1. Mokyklos materialinės bazės stiprinimas, mokyklos erdvių atnaujinimas.

       2. Etninės kultūros sklaida mokykloje ir už jos ribų.

       3. Savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darnos puoselėjimas.

 

II.                Uždaviniai.

       1. Tobulinti švietimo vadybos kompetencijas, siekiant konstruktyvaus, atviro bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendžiant įvairias ugdymo bei mokyklos kultūros problemas.

       2. Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar kitokią veiklą atliepiančią etnokultūros sklaidą, mokinių saviraišką.

       3. Kurti saugią kokybišką ugdymo (si) aplinką.

 

III.             Priemonių planai.

 

 

 

Eil. Nr.

Priemonės

Atsakingas

Laikotarpis

Rezultatas, kriterijai, dokumentai

Lėšos (tūkst. Lt)

1. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Atsakingas vykdytojas –  Jurgita Stražnickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1.1.

 

 

 

Techninės perklausos

akordeonas, smuikas, kanklės, gitara

 

S.Maldžiūtė Valaitienė

I.Mockevičienė

R.Mačiulskienė

A.Venclovas

 

2017-03

2017-11

                                  

 

Vertinama grojimo technika. Pasiekimai fiksuojami dienynuose, mokinių pažymių knygelėse.

 

Intelektualinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortepijonas

V.Ramanauskaitė

J.Jundulienė

I.Šalaševičienė

J.Stražnickaitė

2017-04

2017-10

 

trimitas, saksofonas,

R.Botyrius

R.Stočkus

L.Mikšienė

2017-03-20-23

2017-10-23-26

1.2.

Baigiamųjų egzaminų perklausos:

fortepijonas

 

trimitas, saksofonas

 

 

akordeonas

 

 

I.Šalaševičienė

 

R.Botyrius

R.Stočkus

 

S.Maldžiūtė Valaitienė

 

 

2017-02-21

2017-04-11

2017-02-20

2017-04-10

 

2017-02-22

2017-04-26

Stebimas moksleivio pasiruošimas egzaminui.

 

1.3.

Baigiamieji egzaminai:

 

choreografija

 

fortepijonas

 

solfedis

 

 

J.Ciprisevičius

 

J.Ciprisevičius

 

J.Stražnickaitė

 

 

 

2017-05-11

 

2017-05-16

 

2017-05-09

Mokinių pasiekimai vertinami pažymiais.

Direktoriaus įsakymu sudaromos atskirų dalykų vertinimo komisijos.

Išduodami neformaliojo švietimo pažymėjimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

dailė

J.Stražnickaitė

 

2017-05-25

 

akordeonas

trimitas, saksofonas

J.Ciprisevičius

 

2017-05-15

 

 

1.4.

Keliamieji egzaminai:

fortepijonas

 

J.Stražnickaitė

 

 

2017-05-18

 

 

 

akordeonas

gitara, kanklės, fleita

 

solfedis

J.Straznickaitė

 

 

J.Straznickaitė

 

2017-05-18

 

 

2017-05-10

 

 

1.5.

Akademiniai koncertai:

choreografija

 

L.Danauskaitė

E.Sadauskienė

 

2017-05-22-25

2017-12-11-14

Mokiniai koncertuoja tėveliams mokykloje. Pristato pirmojo, antrojo pusmečio programas ir pasiekimus. Vertinami pažymiu dienynuose, pažymių knygelėse.

Intelektualinės

 

 

fortepijonas

V.Ramanauskaitė

J.Jundulienė

I.Šalaševičienė

J.Stražnickaitė

2017-05-23

2017-12-18

 

gitara, dainavimas

A.Venclovas

D.Kerevičienė

2017-05-16

2017-12-19

 

dailės darbų pristatymas

I.Šidlauskienė

P.Vaitukaitis

2017-05-18

2017-12-20

 

akordeonas, smuikas, kanklės

S.Maldžiūtė Valaitienė

I.Mockevičienė

R.Mačiulskienė

2017-05-17

2017-12-20

                                        

 

trimitas, fleita, saksofonas, mušamieji

R.Botyrius

R.Stočkus

L.Mikšienė

A.Šerpytis

2017-05-22

2017-12-21

2. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Atsakingas vykdytojas – Jurgita Stražnickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.1.

Ugdymo programų sudarymas

Mokytojai

2017-01-04

2017-09-04

Programos įrašomos į dienynus ir pažymių knygeles.

Intelektualinės

2.2.

Pamokų tvarkaraščių sudarymas

Mokytojai ir mokiniai

 2017-02-

2017-09-11

Pamokų laikas, pamokos surašomos į mokinių pažymių knygeles.

Intelektualinės

2.3.

Mokytojų dokumentacijos priežiūra

J. Stražnickaitė

J.  Ciprisevičius

Visus metus

Tikrinama ar teisingai pildomi dienynai, pažymių knygelės.

 

Tvirtinami teminiai planai ir ugdymo programos.

Intelektualinės

2.4.

Ugdomoji, individuali, palyginamoji, visuminė priežiūra

 

pučiamieji

akordeonas

dainavimas

gitara

choreografija

 

fortepijonas

smuikas

kanklės

solfedžio

muzikos istorija

dailė

 

 

 

 

J.Ciprisevičius

 

 

 

 

 

J.Stražnickaitė

Visus metus

 

Naujų ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų ir metodų taikymas pamokose.

Mokinių pasiruošimas pamokai. Mokytojo veiklos analizavimas ir pasiektų rezultatų vertinimas. Dalykinių, pedagoginių, psichologinių kompetencijų tobulinimas.

 

Intelektualinės

3. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Atsakingas vykdytoja - Jurgita Stražnickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

3.1.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

Mokytojai

Administracija

Nuolatos

Įgytos žinios pristatomos kolegoms metodinėse grupėse.

Materialinės

3.2.

Metodinių grupių posėdžiai

 

 

Metodinių grupių vadovai

2017-02-

2017-04-

2017-11-

2017-12-

Nustato mokytojų veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja naujovių diegimą, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio, ugdymo plano, ugdymo programų, ugdymo proceso organizavimo, ugdymo sąlygų gerinimo.

Intelektualinės

 

 

 

 

 

 

3.3.

Metodinės tarybos posėdžiai

 

J. Stražnickaitė

Kas ketvirtį

3.4.

 

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai:

1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos posėdžio.

J. Ciprisevičius

2017-04-25

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) atestacijos 2016-2018 m. programa.

 

Intelektualinės

 

 

 

 

 

 

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

(išskyrus psichologus) atestacijos 2018-2020 metų programos.

J. Ciprisevičius

2017-11-28

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai.

Biudžeto lėšos

4. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA

Atsakingas vykdytojas – J. Ciprisevičius, mokyklos direktorius

4.1.

Mokyklos taryba

1. Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo programų.

J. Ciprisevičius

 

 

2017-05

 

 

Švietimo įstatymas. Kalvarijos meno mokyklos

bendrosios ugdymo programos.

 

 

Intelektualinės

 

2. Dėl 2018-2020 m. mokytojų atestacijos programos.

J. Ciprisevičius

2017-12

 

 

 

3. Dėl 2018 m. veiklos programos.

J. Ciprisevičius

2017-12

 

Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 metų strateginis planas.

 

4.2.

Mokytojų taryba:

1.Dėl antrojo mokslo metų pusmečio veiklos ataskaitos.

2. Dėl neformaliojo ugdymo pažymėjimų išdavimo.

3. Dėl 2016-2017 m. m. ugdymo programų.

4. Dėl pamokų pasiskirstymo.

 

J. Ciprisevičius

 

2017-05-25

 

 

 

 

 

 

Ugdymo programos.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.

Vyriausybės nutarimai.

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimai.

Intelektualinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dėl pasiruošimo 2017-2018 m. m.

2. Dėl rugsėjo pirmosios šventės.

3. Dėl pamokų pasiskirstymo.

J. Ciprisevičius

2017-08-30

 

 

 

1. Dėl pirmojo mokslo metų pusmečio veiklos ataskaitos.

2. Dėl 2018 metų mokyklos veiklos plano.

3. Dėl viešųjų pirkimų plano.

J. Ciprisevičius

2017-12-21

 

5. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE

5.1.

Koncertas vaikų lopšelyje – darželyje ,,Žilvitis“

L. Danauskaitė,

E. Sadauskienė

Sausio mėn.

Kalvarija

Intelektualinės

 

5.2.

Valentino dienos koncertas

Mokytojai

 

Vasario 14 d.

Kalvarijos socialinės globos namai

Intelektualinės

 

5.3.

Vasario 16 – osios koncertas

Mokytojai

 

Vasario 16 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

 

5.4.

Choreografijos mokinių koncertas

 

L. Danauskaitė,

E. Sadauskienė

Vasario mėn.

Kalvarijos  globos namuose

Intelektualinės

 

 

Konkursas ,,Tramtatulis” I turas

R.Mačiulskienė

Vasario 24 d

Kalvarija

Intelektualinės

 

5.5.

Koncertas  skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti.

A. Venclovas

 

Kovo 8 d.

Kalvarijos meno mokykla

Intelektualinės

 

5.6.

Kovo 11-osios minėjimas - koncertas

Mokytojai

 

Kovo 11 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

 

5.7.

Chorekografijos mokinių koncertas

L.Danauskaitė

E.Sadauskienė

Balandžio 4 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

5.8.

I-as Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas rajoninėms mokykloms

I. Šalaševičienė

Balandžio 8 d.

Kaunas

Transporto išlaidos

5.9.

III Respublikinė olimpiada ,,Skambiosios stygos”

 

R. Mačiulskienė

Balandžio 8 d.

Klaipėda

Transporto išlaidos

5.10.

Festivalis ,,Norim šokti“

L. Danauskaitė,

E. Sadauskienė

Balandžio mėn.

Kalvarija

Intelektualinės

 

5.11.

Festivalis “Jonava 2017”

R. Stočkus

Balandžio mėn.

Jonava

Transporto išlaidos

5.12.

Respublikinis akordeono muzikos festivalis „Folk akordeonas – 2017”

S. Maldžiūtė Valaitienė

 

Balandžio mėn.

Jungėnų laisvalaikio salė

Spec. lėšos

5.13.

Edukacinė programa Nacionalinėje filharmonijoje

I. Šalaševičienė

Balandžio mėn.

Vilnius

Transporto išlaidos

5.14.

Renginys „Juodasis smuikas“

I. Mockevičienė

Balandžio 26 d.

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Intelektualinės

 

5.15.

5.16.

Renginys „Muzikos klodai kraštiečių širdyse“

Mokytojai

Balandžio 27 d.

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Intelektualinės

 

XVIII tautinių instrumentų festivalis ,,Trimitatis“

R.Mačiulskienė

Balandio 28 d.

Šilutė

Transporto išlaidos

5.17.

Motinos dienos koncertas

Mokytojai

Gegužės 7 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

 

5.18.

Choreografijos skyriaus egzaminų parodomoji pamoka

L. Danauskaitė,

E. Sadauskienė

Gegužės 9 d.

Intelektualinės

 

Intelektualinės

 

5.19.

Festivalis “Šokio korys“ Marijampolėje

 

L. Danauskaitė,

E. Sadauskienė

Gegužės mėn.

Marijampolė

Transporto išlaidos

5.20.

V  Respublikinis  skudutininkų festivalis ,,Dudutis”

R.Mačiulskienė

Gegužės 20 d.

Utena

Transporto išlaidos

5.21.

Mokslo metų užbaigimo šventė

Mokytojai

Gegužės 30 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

 

5.22.

Vasaros atidarymas

Mokytojai

Birželio 1 d.

Kalvarijos socialinės globos namai

Intelektualinės

 

5.23.

Vaikų gynimo dienai skirtas koncertas

Mokytojai

Birželio 1 d.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Intelektualinės

 

5.24.

Tarptautinis Linedance šokių festivalis „Draugystės tiltas“

L. Danauskaitė

Birželio 9-11 d.

Palanga

Transporto išlaidos

5.25.

Lietuvos vakarų krašto dainų šventė

R.Mačiulskienė

Birželio 11 d.

Klaipėda

Transporto išlaidos

5.26.

VI-asis dailės pleneras ,,Po dangaus skliautu raštuotu“

I. Šidlauskienė

Birželio mėn.

 

Intelektualinės

 

5.27.

Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmosios šventė

J. Stražnickaitė

Rugsėjo 1 d.

Kalvarijos meno mokykla

Spec. lėšos

5.28.

Muzikos diena

Mokytojai

Rugsėjo 29 d.

Kalvarijos socialinės globos namai

Intelektualinės

 

5.29.

Koncertas „Mamos rūpestėlis – lopšinės“

 

Spalio mėn.

Kalvarijos meno mokykla

Intelektualinės

 

5.30.

Muzikinė viktorina „Nata“

I. Krakauskienė

Spalio mėn.

Kalvarijos meno mokykla

Spec. lėšos

5.31.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I-as etapas

D. Kerevičienė

Spalio mėn.

Kalvarijos meno mokykla

Intelektualinės

 

5.32.

Respublikinis Kauno krašto pianistų festivalis

V. Ramanauskaitė

Lapkričio mėn.

Kaunas

Transporto išlaidos

5.33.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II-as etapas

D. Kerevičienė

Spalio mėn.

Kalvarijos meno mokykla

Intelektualinės

 

5.34.

Kalėdinė muzikinė pasaka ,,Spragtukas”

S. Maldžiūtė Valaitienė

 

Gruodžio mėn.

Kalvarijos meno mokykla

Spec. lėšos

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos posėdžio

2017- 01-17    protokolo Nr. 1 nutarimu

 

                                                                                         

        

PRITARTA  

Mokyklos tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. V-5                          

          PRITARTA

                                                                          Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                            2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D-600

                       PATVIRTINTA

                                                                Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                                                        2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-100

  

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2016-2020 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. ĮVADAS 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Rengiant Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 metų strateginį veiklos planą, vadovautasi pagrindiniais švietimą reglamentuojančiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos vyriausybės

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, mokyklos nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintais dokumentais, teisės aktais. 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Mokyklos strateginį veiklos planą parengė 2015 m. rugsėjo 7 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-66 „Dėl darbo grupės Kalvarijos meno mokyklos strateginio plano 2016-2020 m. projektui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė. Jos pasiūlymus svarstė mokytojų metodinės tarybos, Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų, atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Kalvarijos meno mokyklos strateginio veiklos plano tikslas – numatyti mokyklos veiklos prioritetus ir pokyčius 2016-2020 m. laikotarpiui.

II. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

4. Mokyklos vizija – Meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime.                  

5. Misija – Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokykla, suteikianti palankiausias galimybes atverti ir sistemingai plėtoti dailės, muzikos ir choreografijos sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius,  tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius.

6. Vertybės – Kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, pagarba, tobulėjimas, profesionalumas.

7. Filosofija - Kiek mumyse yra ramybės, išminties ir meilės, tiek mes ir stiprūs, tiek mes ir kūrėjai, tiek mes kartu galime vesti savo mokinius kuriančios brandos link. 

III. APLINKOS IR IŠORĖS ANALIZĖ

Išorės veiksniai  

8.Politiniai veiksniai:

8.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija neformalųjį vaikų švietimą įvardija kaip savarankišką savivaldybių funkciją. Atskirose savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo teikėjų tinklas ir neformaliajam vaikų švietimui skiriamas finansavimas labai netolygus, dėl to vaikų dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose yra socialiai neteisingas;

<!--[if !supportLists]-->8.2.   <!--[endif]-->nuo 2011 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, yra įteisinta nauja neformaliojo vaikų švietimo dalis - pasirenkamasis vaikų ugdymas, kurį siūloma skirstyti į formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį ugdymą;

8.3. institucijų vykdomų programų įvairovė leis sumažinti pasirenkamojo vaikų ugdymo išlaidas ir taip sudarys sąlygas pasirenkamojo vaikų ugdymo programose dalyvauti didesniam skaičiui vaikų; 

8.4. parengtos naujos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, kurios suteikia  galimybę mokykloms įvesti neformaliojo ugdymo programas.

  9. Ekonominiai-socialiniai veiksniai:

9.1. mokyklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto didžiąją dalį sudarė darbo užmokesčio fondas; 

9.2. mokinių tėvų mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas nesudaro galimybių užtikrinti šių mokyklos veiklos sričių kokybės: darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, aplinkos gerbūvio gerinimo, kompiuterinės įrangos atnaujinimo, instrumentų įsigijimo ir kt.; 

9.3. kabinetuose  būtina sutvarkyti garso izoliaciją;

9.4. mokykloje mokosi įvairių socialinių sluoksnių vaikai, ne visada laiku atsiskaitoma už mokslą, pasitaiko atvejų kai mokinys išeina iš mokyklos, o skolos už mokslą pasilieka.

10. Technologiniai veiksniai:

10.1. mokymo procesui trūksta medijos įrangos;

10.2.mokyklos administracijos darbo vietos kompiuterizuotos, buhalterijoje, raštinėje, direktoriaus pavaduotojos ir direktoriaus kabinetuose įdiegtas internetinis ryšys; 

10.3. mokykloje mokytojų darbo vietos nėra kompiuterizuotos.

Vidaus veiksniai

11. Žmogiškieji ištekliai:

11.1. mokyklos bendruomenės nariai rengia ir įgyvendina vaikų užimtumo projektus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, yra įvairių darbo grupių, sprendžiančių švietimo ir kultūros klausimus, konkursų komisijų nariai, įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose nuolat gilina savo bendrąsias kompetencijas.

11.2. mokyklos etatų sąraše – 6 pareigybės;

11.3. mokykloje dirba 21 pedagogas iš jų 3 mokytojai - nepagrindinėje darbovietėje. Mokytojai yra kūrybingi, aktyviai dalyvauja mokyklos projektų, ugdymo programų veikloje.

11.4. mokytojų vadovaujami ugdytiniai dalyvauja įvairiuose miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, yra pelnę miesto, šalies  konkursų apdovanojimus, savo kūrybiniais darbais puošia mokyklos viešąsias erdves;

<!--[if !supportLists]-->11.5.   <!--[endif]-->mokytojų kvalifikacija: 7 mokytojai metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai.

<!--[if !supportLists]-->11.6.   <!--[endif]-->mokyklos bendruomenė ieško galimybių gauti papildomą finansavimą, dalyvauja projektinėje veikloje, mokinių kūrybos reprezentavime, socialinių partnerių paieškose.

12. Institucijos struktūra: 

12.1. mokykloje vykdomos dailės, choreografijos, muzikos pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos ir išplėstinio bei mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programos.

12.2. Muzikos skyrius dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programoje.

12.3. Baigus neformaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Baigus kitas programas ar jų dalį, išduodami Mokyklos pažymėjimai, pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pažymėjimų išdavimo tvarką.

13. Planavimo sistema: mokyklos veikla grindžiama šiais mokykloje rengiamais dokumentais: mokyklos strateginiu planu, ugdymo planu, metiniu planu, vidaus darbo tvarka, darbuotojų pareiginiais aprašais, dalykų mokymo programomis ir kt.

14. Finansiniai ištekliai: įstaiga yra finansiškai savarankiška. Mokyklos finansiniai šaltiniai: Kalvarijos savivaldybės lėšos, specialiosios lėšos, nebiudžetinės lėšos (projektų finansavimas, fondų, rėmėjų lėšos, fizinių ir juridinių asmenų 2% pajamų mokesčio lėšos, kitos lėšos).

15. Materialinė bazė:

15.1. Mokykloje kuriama šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti ugdymo įstaigos materialinė bazė tačiau yra poreikis atnaujinti mokymo priemones(muzikos instrumentus, garso aparatūrą), baldus, kompiuterinę techniką.

<!--[if !supportLists]-->IV.    <!--[endif]-->MOKYKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI

GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės

Silpnybės

Mokyklos intelektualiniai ištekliai.

Savanoriškas mokinių apsisprendimas mokytis meno mokykloje.

Mokinių pasididžiavimas, jog yra meno mokyklos ugdytiniai.

Suprantamas ir aiškus mokinių ir mokytojų bendravimas.

Mokykloje teigiamas psichologinis  mikroklimatas.

Buvę mokyklos mokiniai tampa nuolatiniais meno kolektyvų dalyviais.

Aktyvi koncertinė veikla.

 Projektinių veiklų organizavimas.

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, projektuose, parodose.

Pedagogų ir mokyklos administracijos savišvieta bei kvalifikacijos kėlimas.

Nėra konkurencijos priimant mokinius į mokyklą.

Nepakankamai motyvuota ir nesisteminga namų darbų atlikimo ir savarankiško darbo įgūdžių plėtojimo praktika.

Per mažos, nekokybiškos ir neestetiškos klasės.

Choreografijos patalpų, koncertinių rūbų, muzikos instrumentų. šiuolaikinės įrangos klasėse, erdvių poilsiui tarp pamokų skirtų trūkumas.

Dalis mokinių važinėja iš kaimiškų vietovių.

Ribotos galimybės renkantis papildomus mokomuosius dalykus.

Nevisi mokiniai turi instrumentus namuose.

Nepakankamas tėvų domėjimasis ir požiūris į vaiko mokymąsi meno mokykloje.

Neestetiškas mokyklos interjeras.

Galimybės

Grėsmės

Mokykloje teikiamų paslaugų plėtra.

Mokyklos dailės, muzikos ir choreografijos  skyrių bendradarbiavimas.

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.

Vertinimo sistemos kūrimas, dirbant grupėse su skirtingų gebėjimų mokiniais.

Moksleivių mokymosi motyvacijos skatinimas, supažindinant juos su galimybėmis rinktis meninės krypties studijas.

Didesnės mokyklos bendruomenės

dalies įtraukimas į projektinę veiklą. 

Neformaliojo ugdymo programų kūrimas.

Papildomų lėšų pritraukimas mokyklos materialinės bazės stiprinimui.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas ir kryptingas bendrų tikslų siekimas.

Pastato erdvės nepritaikytos meno mokyklai.

Skirtingos ugdymo programos meno mokyklose.

Nėra vieningos meno mokyklų strategijos Švietimo ministerijoje.

Didelis mokinių mokymosi krūvis bendrojo lavinimo mokyklose.

Didėjantis mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, skaičius.

Demografinė situacija, emigracija, sunki ekonominė padėtis.

Lėšų trūkumas aplinkos ir ugdymo kokybės gerinimui, materialinės bazės atnaujinimui.

Konkurencija tarp po pamokinę veiklą vykdančių institucijų.

   

<!--[if !supportLists]-->V.       <!--[endif]-->STRATEGINĖS IŠVADOS  

16. Siekiant mokyklos bendruomenėje užtikrinti pasirenkamojo vaikų ugdymo kokybinius pokyčius, 2016 -2020 m. svarbu:

16.1. perteikiant skirtingo turinio ir apimties meninio ugdymo programas, kūrybiškai taikyti šiuolaikiškų ugdymo metodų įvairovę ugdymo procese;

16.2. siekiant mokytojo, kaip kūrybiškumo skatintojo ugdymo procese vaidmens stiprinimo, didinti kryptingos ir tikslingos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes;

16.3. tobulini vadovų komandos vadybines kompetencijas;

16.4. atrasti naujų, patrauklių mokyklos reprezentavimo, informacijos sklaidos formų;

16.5. įgyvendinant Mokyklos strateginio plano tikslus ir uždavinius, dalinantis idėjomis ir patirtimi, telkti mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenę, mokyklos socialinius partnerius bendrai kūrybinei partnerystei.  

VI. STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS  

17. Finansiniai ištekliai:

MK - mokinio krepšelio lėšos neformaliajam ugdymui.

SB - savivaldybės biudžeto lėšos.

SP - specialiosios lėšos (mokesčio už mokslą lėšos).

LR - labdaros, rėmėjų lėšos.     

KT – kitos lėšos.

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

Strateginis tikslas. 1. Užtikrinti ugdymo prieinamumą ir lygias galimybes, plėtojant pasirenkamojo vaikų ugdymo turinio apimtį.

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Vykdytojai

Lėšų

šaltinis

1.1. Išplėsti prieinamumo ir galimybių įvairovę vaikams, jaunimui ir

suaugusiems rinktis dailės, muzikos ir choreografijos kūrybiškas, skirtingo

turinio ir apimties meninio ugdymo programas. 

1.1.1. choreografijos pradinio ugdymo programos klasių komplektavimas

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

pedagogai

SB

1.1.2. profesionalių menininkų parodų, kūrybinių dirbtuvių, susitikimų organizavimas dailės skyriaus mokiniams;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP

1.1.3. profesionalių atlikėjų koncertų, meistriškumo pamokų, susitikimų organizavimas muzikos skyriaus mokiniams;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP

1.1.4. profesionalių atlikėjų koncertų, susitikimų, meistriškumo pamokų organizavimas choreografijos besimokantiems mokiniams;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP

1.1.5. mokyklos solistų, meno kolektyvų koncertinė veikla, dailės parodų, meninių akcijų rengimas;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

KT,

MK

1.1.6. dalyvavimas projektinėje veikloje;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

KT,

SB

1.1.7. kūrybinių vasaros stovyklų, plenerų organizavimas.

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

KT, LR

1.2. Telkti reflektuojančių, nuolat tobulėjančių ir kūrybingai dirbančių profesionalių mokytojų bendruomenę.

1.2.1. Mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų kryptingas ugdymasis (kvalifikacijos tobulinimas seminaruose, konferencijose, dalyvavimas kūrybinėje

veikloje); 

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

SP, KT

1.2.2. mokytojų ir kūrėjų partnerystė, kūrybinis, metodinis bendradarbiavimas, keitimasis gerąja patirtimi su

Kalvarijos savivaldybės , Lietuvos ugdymo, kultūros įstaigomis;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

LR,

KT

1.2.3. ugdomosios veiklos rezultatų ir kitų neformaliojo ugdymo veiklų aptarimas ir analizavimas;

Kas pusmetį.

Mokyklos vadovai, metodinių grupių pirmininkai

-

1.2.4. inovatyvių metodų taikymas pamokose (mokinių mokymasis mokytis, bendradarbiauti, kūrybingai mąstyti ir išreikšti save įvairiose meninės raiškos veiklose).

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, metodinių grupių pirmininkai

-

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas

Mokiniams, pasirinkusiems meninės raiškos veiklas skirtingo turinio ir apimties meninio ugdymo programose, užtikrinamos lygios galimybės ir ugdymo prieinamumas. Kompetentingi mokytojai ugdymo procese kūrybiškai taiko inovatyvius mokymo metodus, įgalinančius mokinius kūrybiškai mąstyti, skleisti savo gebėjimus ir integruotis į platesnį kultūrinį ir profesionalųjį lygmenį.        

Strateginis tikslas. 2. Kurti mokykloje švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Vykdytojai

Lėšų

šaltinis

2.1. Tobulinti švietimo vadybos kompetencijas,

siekiant

konstruktyvaus, atviro bendravimo ir bendradarbiavimo,

sprendžiant įvairias ugdymo bei organizacijos kultūros

problemas, darant įtaką mokyklos bendruomenės kryptingai ir pozityviai kaitai.

2.1.1. Mokyklos vadovų vadybinių ir  bendrųjų kompetencijų kryptingas ugdymas(is) (kvalifikacijos tobulinimas seminaruose, konferencijose, kituose vadybinio tobulėjimo renginiuose, gerosios patirties sklaida, dalyvavimas kūrybinėje veikloje); 

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

SP,

KT,

LR

2.1.2. mokyklos vadovų komandos metodinių išvykų į kitas Lietuvos meninio ugdymo institucijas organizavimas;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

SP,

KT,

LR

2.1.3. konstruktyvus bendradarbiavimas su mokyklos savivalda, mokinių tėvų bendruomene, socialiniais partneriais, kitų miestų meno, muzikos, dailės, choreografijos mokyklomis, kūrybinėmis sąjungomis.

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

SP,

KT,

LR

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas

Mokyklos administracijos komanda, išmananti šiuolaikinius pasirenkamojo meninio vaikų ugdymo sistemos ir vadybos principus, švietimo politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo tikslus, gebanti spręsti mokyklos bendruomenės kultūros, partnerystės, švietimo paslaugų ir kokybės užtikrinimo vadybines problemas.

Strateginis tikslas. 3. Sukurti saugią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, naujas pažinimo erdves

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Vykdytojai

Lėšų

šaltinis

3.1. Sukurti saugią, kokybišką ugdymo(si) aplinką.

3.1.1. patalpų, pritaikytų choreografijos programų įgyvendinimui ir atitinkančių higienos normas, paieška;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai 

-

3.1.2. mokyklos šviesių, šiltų ir estetiškų ugdymo erdvių, kuriose gera mokytis, kūrimas;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai 

pedagogai

SP,

SB,

KT,

LR

3.1.3. mokyklos praturtinimas gaidų leidiniais, vadovėliais, meno albumais, kultūros ir meno periodiniais bei metodiniais  leidiniais, CD, DVD. 

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

pedagogai

SP,

SB,

KT,

LR

3.1.4. Muzikos skyriaus instrumentų atnaujinimas, 

ugdymo proceso aprūpinimas

moderniomis mokymo priemonėmis;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai pedagogai

SP,

SB,

KT,

LR

3.1.5. Dailės skyriaus ugdymo proceso aprūpinimas moderniomis mokymo priemonėmis, meninės raiškos įvairovei bei kūrybinių darbų eksponavimui skirtomis medžiagomis bei priemonėmis; 

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai

pedagogai

SP,

SB,

KT,

LR

3.1.6. garso izoliacijos, apšvietimo sistemos įrengimas. Mokyklos interjero, durų ir lubų atnaujinimas.

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai 

SB

3.1.7. želdinių ir vejų įrengimas, dekoratyvinių augalų grupių ir gėlynų suformavimas mokyklos

teritorijoje, aplinkos estetizavimas meninės plastikos elementais rekreaciniais tikslais. Vaizdo kamerų įrengimas.

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, aptarnaujantis personalas 

pedagogai

SP

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas

Sukurta mokyklos fizinė mokymosi aplinka, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus  (mokyklos pastatas patalpos, teritorija, mokymo(si) priemonės), laiduojanti palankias sąlygas mokinių ir mokytojų mokymui(si) , žinių kūrybinių gebėjimų ir įgūdžių dalijimuisi ir edukacinės kultūros kūrimui.

Strateginis tikslas. 4. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Vykdytojai

Lėšų

šaltinis

4.1. Skleisti mokyklos filosofiją, viziją ir misijos įgyvendinimo sėkmės pavyzdžius.

4.1.1 informavimas apie mokyklos pasiekimus, organizuojamus renginius, projektus, teikiamas paslaugas mokyklos interjero viešoje erdvėje ir medijose;

2016-2020 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

KT,

LR

4.1.2. lankstinuko apie mokyklą ir jos veiklą išleidimas;

2019 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

KT, LR

4.1.3. Mokyklos Jubiliejinio koncerto organizavimas.

2019 m.

Mokyklos vadovai, pedagogai

SP,

KT,

LR

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas

Sklaida apie mokyklos patrauklumą, prieinamumą, kūrybingai dirbančius mokytojus ir aukštus mokinių pasiekimus skatins mokinius ir jų tėvelius rinktis mūsų mokyklą.

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

18. Strateginio įstaigos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Strateginio planavimo darbo grupė pristato mokyklos strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą mokytojų tarybos posėdžių metu kartą per metus. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti, vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

19. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui kontroliuoja, stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina metinius veiklos planus. Mokyklos buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos lėšos.

______________________________