Ugdymo programos

    

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-25

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2018-2019 MOKSLO METŲ I PUSMEČIO MOKYTOJŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 

Vardas, pavardė

Darbo valandos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Rolandas Botyrius

13.00 – 18.45

13.00 –18.45

13.00 – 18.45

Juozas Ciprisevičius

17.05-18-45

17.05-18-45

 

Laima Danauskaitė

13.00 - 18.45

13.00 - 19.35

-

Janina Jundulienė

(mokytojo)

13.00 – 18.45

13.50  – 18.45

13.00 – 17.55

Janina Jundulienė

(koncertmeisterio)

_

_

18.45 – 19.30

18.45 – 19.30

 

 

Irma Krakauskienė

(mokytojo)

15.30-17.05

14.40 – 17.55

14.40 – 16.15

14.40 – 17.55

Irma Krakauskienė

(koncertmeisterio)

13.00 – 15.25

17.10 – 17.55

13.50 – 14.35

 

13.00 – 14.35

14.40 – 16.15

Dalia Kerevičienė

13.50 – 16.15

13.00 – 18.45

13.50 – 19.35

13.00 – 19.35

Regina Mačiulskienė

13.50 – 17.55

13.00 – 16.15

15.30 – 17.05

13.00 – 17.55

Sigita Maldžiūtė – Valaitienė

12.10 – 18.45

11.00 – 17.55

13.00 – 17.55

Ilona Mockevičienė

 

13.00 – 17.55

13.00 – 13.45

14.40 – 17.55

13.00 – 17.55

           

Loreta Mikšienė

13.50 – 17.05

13.50    17.05

 

Vanda Ramanauskaitė

13.00 – 17.55

13.50 – 17.05

13.00 – 18.45

12.10 –17.05

Edmantas Rėkus

(akomponetorius)

16.20 – 17.55

14.40 – 18.45

13.00 – 13.45

Evelina Sadauskienė

13.00-18.45

13.00-18.45

Remigijus Stočkus

13.00 – 18.45

13.00 – 18.45

13.00 – 18.45

Jurgita Stražnickaitė

13.00 – 13.45

16.20 – 17.05

13.00 – 13.45

Ilma Šalaševičienė

13.00 – 17.05

13.00 – 17.55

12.10–17.05

13.00 – 17.55

Arūnas Šerpytis

(mokytojo)

 

13.00 – 17.55

Arūnas Šerpytis

(koncertmeisterio)

 

 

Ilona Šidlauskienė

13.00 – 17.55

13.00 – 17.55

13.00 – 17.55

13.00 – 17.55

 

Žygimantas Sinkevičius

12.10 – 18.45

13.00 – 18.45

13.00 – 17.55

Albinas Venclovas

(mokytojo)

16.20 – 17.05

16.20 – 17.05

 

Albinas Venclovas

(koncertmeisterio)

13.00 – 16.15

18.00 – 18.45

13.00 – 16.45

13.50 – 16.15

17.10  – 17.55

 

Direktorius                                                                                             Juozas Ciprisevičius

 

SUDERINTA

Kalvarijos meno mokyklos

darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė                                       Ilona Mockevičienė

 

 2018-10-02 

SUDERINTA

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. liepos 31 d.d. įsakymu Nr. D-318

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V- 21

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2018-2019 MOKSLO METŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR FORMALUJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos meno mokykla – neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

2. Ugdymo programų įgyvendinimo planas parengtas remiantis:

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ 2015 m. sausio 27 d. Nr. V-48.

- Kalvarijos meno mokyklos nuostatais;

- Kalvarijos meno mokyklos ugdymo programomis;

- Kalvarijos meno mokyklos bendruomenės poreikiais ir finansinėmis galimybėmis.

II. PROGRAMŲ PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RENGIMO PRINCIPAI

3. Programų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų) muzikos, dailės, šokio krypties kompetencijas.

4. Programų tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus ir asmenines galias, suteikti muzikos, dailės, šokio krypties ir bendrųjų kompetencijų, kurių reikia produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime ir pasirenkant profesiją.

5. Programų uždaviniai:

5.1. plėtoti mokinių gebėjimus, kūrybiškumą, muzikos, dailės, šokio raiškos įgūdžius;

5.2. ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant programos turinį prie gyvenimo aktualijų;

5.3. užtikrinti galimybę mokiniui, atsižvelgiant į jo poreikius, iš dalies pasirinkti programos turinį.

6. Programų rengimo principai:

6.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą;

6.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės;

6.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

7. Kalvarijos meno mokykloje mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. gegužės 31 d.

8. Pirmas pusmetis prasideda 2018-09-01, baigiasi 2019-12-31.

9. Antras pusmetis prasideda 2019-01-01, baigiasi 2019-05-31.

10. Moksleivių atostogos derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų,  1-5 ..

IV.PROGRAMOMS ĮGYVENDINITI SKIRIAMOS UGDYMO VALANDOS

11. Ugdymo programų įgyvendinimui skiriama 334 kontaktinės valandos:

Dailės programai

24  val.

Pradinio, pagrindinio, išplėstinio šokio ugdymo  programai

31  val.

Šokio  akompaniatoriams

21 val.

Muzikinio ugdymo programai

258 val.

Iš viso valandų

334 val.

11.1. Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas/ klasė

1

2

2-3

Spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška

3

3

3

Dailės pažinimas ir reflektavimas

1

1

1

Pamokų skaičius

4

4

4

11.2.  Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

1-2

3

3-4

Piešimas

1

2

Tapyba

1

2

Skulptūra

1

1

Kompozicija

2

2

Pamokų skaičius

5

7

 11.3. Išplėstinio dailės neformaliojo ugdymo programos mokiniai pamokas lanko su pagrindinio formaliojo ugdymo ketvirta klase.

              11.4. Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2-3

Klasikinis šokis

2

2

Sceninis šokis:

Lietuvių liaudies šokis

2

2

Sceninio šokio ansamblis

-

1

Pamokų skaičius

4

5

11.5. Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

4-5

5

6

7

Klasikinis šokis

4

2

Sceninis šokis:

Lietuvių liaudies šokis

Pasaulio tautų šokis

Pramoginis – šiuolaikinis šokis

2

2

2

2

1

2

Sceninio šokio ansamblis

2

1

Pamokų skaičius

11

8

 11.6. Išplėstinio šokio neformaliojo ugdymo programos mokiniai lanko sceninio šokio ansamblius  2 val.

  11.6.1. Į išplėstinio šokio neformaliojo ugdymo programą priimami mokiniai baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą.

11.6.2. Dailės, choreografijos klasės ir grupinės pamokos (solfedžio, muzikos istorija) formuojamos iš ne mažiau kaip  6 mokinių. Nesusiformavus reikiamam mokinių skaičiui klasėje (grupei) formuojamos jungtinės klasės.

11.7. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

1

2

2

2

Solfedžio

2

2

2

2

Ansamblis

-

1

1

1

Pučiamųjų orkestras

-

2

2

2

Choras

2

2

2

2

Antrasis instrumentas

-

1

1

1

Minimalus pamokų skaičius

5

5

5

5

Maksimalus pamokų skaičius

5

8

8

8

11.8. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

2

2

2

2

Solfedžio

2

2

2

2

Muzikos istorija

1

1

1

1

Ansamblis

1

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

2

Antrasis instrumentas

1

1

1

1

Minimalus pamokų skaičius

6

6

6

6

Maksimalus pamokų skaičius

9

9

9

9

11.9. Muzikos mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

2

2

2

2

Ansamblis

1

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

2

Minimalus pamokų skaičius

3

3

3

3

Maksimalus pamokų skaičius

5

5

5

5

11.9.1 Muzikos mėgėjų ugdymo programoje mokomasi nuo 5 klasės.

11.10. Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programa:

Dalykas/klasė

1

2

3

Muzikavimas

1

1

1

Ansamblis

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

Minimalus pamokų skaičius

2

2

2

Maksimalus pamokų skaičius

4

4

4

11.11.Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programą renkasi mokiniai baigę pagrindinio ar mėgėjų  ugdymo programą.

11.12. Pučiamųjų orkestro pamokos individualios (atsižvelgiant į kūrinių sudėtingumą ir ugdytinių gebėjimus), grupinės ir bendros.

11.13. Choro pamokos grupinės ir bendros.

12.Vykdomų programų kokybės priežiūra:

12.1. gamų ir etiudų atsiskaitymai vykdomi atsižvelgiant į mokinių galimybes ir programinius reikalavimus;

12.2. akademiniai koncertai vykdomi du kartus per metus;

12.3. pirmojo pusmečio akademiniame koncerte nedalyvauja  pirmos klasės mokiniai;

12.4. akademiniam koncertui ar atsiskaitymui mokiniai paruošia po du skirtingo charakterio kūrinius atsižvelgiant į vaiko gabumus ir tos klasės programinius reikalavimus;

12.5. akademinio koncerto pažymys nėra galutinis, pusmečio pažymį lemia visų atsiskaitytų kūrinių vidurkis;

12.6. mokiniai lankantys antrąjį instrumentą atsiskaito akademiniuose  koncertuose arba klasėje prie direktoriaus pavaduotojos ugdymui,  po vieną kūrinį;

12.7. dėl pateisinamų priežasčių akademiniuose koncertuose nedalyvaujantys moksleiviai  atsiskaito programą kitu laiku, suderintu su mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

12.8. mokiniai, besimokantys choreografijos ugdymo programoje, dalyvauja pusmečio akademiniuose atsiskaitymuose ir baigiamajame koncerte;

12.9. mokiniai, besimokantys dailės ugdymo programoje, gruodžio ir gegužės mėn. pristato ir aptaria savo kūrybos darbus;

12.10. Pagrindinio ugdymo dalykai vertinami pažymiu 10 balų skalėje, pasirenkamieji dalykai vertinami įskaita.

13. Keliamieji egzaminai vykdomi baigus pradinio ugdymo programą:

13.1. egzaminų komisijos sudėtis tvirtinama direktoriaus įsakymu,

13.2. mokiniai laiko šiuos keliamuosius egzaminus:

13.2.1. solfedžio;

13.2.2. muzikavimo.

14. Baigiamieji egzaminai laikomi baigus pagrindinio ugdymo programą:

14.1. egzaminų komisijos sudėtis tvirtinama direktoriaus įsakymu,

14.2. perklausų ir egzaminų tvarkaraštis sudaromas metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, mokytojų tarybos posėdyje ruošiant metinę veiklos programą;

14.3.  mokiniai laiko šiuos baigiamuosius egzaminus:

14.3.1.solfedžio;

14.3.2.muzikavimo;

14.3.3.muzikos istorijos.

14.4. Solfedžio egzaminas vyksta raštu (diktantas, akordai, intervalai) ir žodžiu (pagal mokytojų sudarytus ir direktoriaus patvirtintus bilietus);

14.5. muzikos istorijos egzamino metu mokiniai atsako į testo klausimu,

14.6. pagrindinio instrumento baigiamojo egzamino metu mokiniai atlieka 3 skirtingo charakterio kūrinius arba stambią formą ir pjesę,

14.7. mėgėjų ugdymo programos mokiniai baigiamojo egzamino metu atlieka 2 skirtingo charakterio kūrinius arba stambią formą (polifoniją) ir pjesę,

14.8. choreografijos ugdymo programos 7 kl. mokiniai egzamino metu laiko lietuvių liaudies sceninio šokio, klasikinio šokio ir pasaulio tautų sceninio šokio egzaminus,

14.9. 4 kl. dailės pagrindinio ugdymo programos mokiniai pristato baigiamuosius darbus.

15. Vaikų užimtumas mokinių atostogų metu organizuojamas vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašas“ Nr.36-4.

---------------------------------------------------------------------------

SUDERINTA

Kalvarijos meno mokyklos tarybos

2018 m. gegužės 29 d. protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr.1 )

2016-09-01     

 

SUDERINTA

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D-387

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-48

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2016-2017 MOKSLO METŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR FORMALUJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos meno mokykla – neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

2. Ugdymo programų įgyvendinimo planas parengtas remiantis:

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ 2015 m. sausio 27 d. Nr. V-48.

- Kalvarijos meno mokyklos nuostatais;

- Kalvarijos meno mokyklos ugdymo programomis;

- Kalvarijos meno mokyklos bendruomenės poreikiais ir finansinėmis galimybėmis.

II. PROGRAMŲ PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RENGIMO PRINCIPAI

3. Programų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų) muzikos, dailės, šokio krypties kompetencijas.

4. Programų tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus ir asmenines galias, suteikti muzikos, dailės, šokio krypties ir bendrųjų kompetencijų, kurių reikia produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime ir pasirenkant profesiją.

5. Programų uždaviniai:

5.1. plėtoti mokinių gebėjimus, kūrybiškumą, muzikos, dailės, šokio raiškos įgūdžius;

5.2. ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant programos turinį prie gyvenimo aktualijų;

5.3. užtikrinti galimybę mokiniui, atsižvelgiant į jo poreikius, iš dalies pasirinkti programos turinį.

              6. Programų rengimo principai:

6.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą;

6.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės;

6.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

7. Kalvarijos meno mokykloje mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 31 d.

8. Pirmas pusmetis prasideda 2016-09-01, baigiasi 2016-12-31.

9. Antras pusmetis prasideda 2017-01-01, baigiasi 2017-05-31.

10. Moksleivių atostogos derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų,  1-5 klasių moksleivių papildomomis atostogomis.

IV.PROGRAMOMS ĮGYVENDINITI SKIRIAMOS UGDYMO VALANDOS

11. Ugdymo programų įgyvendinimui skiriama 334 kontaktinės valandos:

Dailės programai

32 val.

Pradinio pagrindinio šokio ugdymo  programai

34 val.

Šokio  akompaniatoriams

23 val.

Muzikinio ugdymo programai

245 val.

Viso valandų

334 val.

11.1. Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas/ klasė

1

2

3

Spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška

3

3

-

Dailės pažinimas ir reflektavimas

1

1

-

Pamokų skaičius

4

4

-

11.2.  Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Piešimas

1

1

2

2

Tapyba

1

1

2

2

Skulptūra

1

1

1

1

Kompozicija

2

2

2

2

Dailėtyra

0

0

0

0

Pamokų skaičius

5

5

7

7

 11.3. Išplėstinio dailės neformaliojo ugdymo programos mokiniai pamokas lanko su pagrindinio formaliojo ugdymo ketvirta klase.

              11.4. Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

Klasikinis šokis

2

2

Sceninis šokis:

Lietuvių liaudies šokis

2

2

Sceninio šokio ansamblis

0

1

Pamokų skaičius

4

5

11.5. Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

3-4

5

6-7

Klasikinis šokis

2  (3- 4 kl.)

2

2

Sceninis šokis:

Lietuvių liaudies šokis

Pasaulio tautų šokis

Pramoginis – šiuolaikinis šokis

2  (3- 4 kl.)

1 

-

2

1

2 (4-5 kl.)

2

1

2

Sceninio šokio ansamblis

1(3-4)

1

1

Pamokų skaičius

6

8

8

              11.6. Išplėstinio šokio neformaliojo ugdymo programos mokiniai lanko sceninio šokio ansamblius 3 val.

11.7. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

1

2

2

2

Solfedžio

2

2

2

2

Ansamblis

-

1

1

1

Pučiamųjų orkestras

-

2

2

2

Choras

2

2

2

2

Antrasis instrumentas

-

1

1

1

Minimalus pamokų skaičius

5

5

5

5

Maksimalus pamokų skaičius

5

8

8

8

11.8. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

2

2

2

2

Solfedžio

2

2

2

2

Muzikos istorija

1

1

1

1

Ansamblis

1

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

2

Antrasis instrumentas

1

1

1

1

Minimalus pamokų skaičius

6

6

6

6

Maksimalus pamokų skaičius

9

9

9

9

11.9. Muzikos mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa:

Dalykas / klasė

1

2

3

4

Muzikavimas

2

2

2

2

Ansamblis

1

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

2

Minimalus pamokų skaičius

3

3

3

3

Maksimalus pamokų skaičius

5

5

5

5

11.10. Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programa:

Dalykas/klasė

1

2

3

Muzikavimas

1

1

1

Ansamblis

1

1

1

Pučiamųjų orkestras, choras

2

2

2

Minimalus pamokų skaičius

2

2

2

Maksimalus pamokų skaičius

4

4

4

11.11. Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programą renkasi mokiniai baigę pagrindinio  ugdymo programą.            

          

              11.12. Pučiamųjų orkestro pamokos individualios (atsižvelgiant į kūrinių sudėtingumą ir ugdytinių gebėjimus), grupinės ir bendros.

               11.13. Choro pamokos grupinės ir bendros.

12.Vykdomų programų kokybės priežiūra:

12.1. akademiniai koncertai, gamų ir etiudų atsiskaitymai vykdomi du kartus per metus.

12.2. pirmojo pusmečio akademiniame koncerte nedalyvauja  pirmos klasės mokiniai, pusmečio darbas vertinamas pagal atsiskaitytų kūrinių pažymių vidurkį;

12.3.pavasario akademiniame koncerte dalyvauja visų klasių mokiniai, atlieka po du skirtingo charakterio kūrinius atitinkančius tos klasės programinius reikalavimus;

12.4. mokiniai besimokantys choreografijos ugdymo programoje dalyvauja pusmečio akademiniuose atsiskaitymuose ir baigiamajame koncerte;

12.5. mokiniai, besimokantys dailės ugdymo programoje, gruodžio ir gegužės mėn. pristato ir aptaria savo kūrybos darbus;

12.6. dėl ligos akademiniuose koncertuose nedalyvaujantys moksleiviai pristato gydytojo pažymą ir atsiskaito programą kitu laiku, suderintu su mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

12.7. akademinio koncerto pažymys nėra galutinis, pusmečio pažymį lemia visų atsiskaitytų kūrinių vidurkis;

12.8. Mokiniai lankantys antrąjį instrumentą groja (dainuoja) akademiniuose koncertuose arba pusmečio programą atsiskaito direktoriui arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

12.9. nepažangūs mokiniai už pirmąjį pusmetį atsiskaito iki vasario 1 d., už antrąjį iki spalio 1d.;

12.10. Pagrindinio ugdymo dalykai vertinami pažymiu 10 balų skalė, pasirenkamieji dalykai vertinami įskaita.

13. Keliamieji egzaminai vykdomi, baigus pradinio ugdymo programą:

13.1. egzaminų komisijos sudėtis tvirtinama direktoriaus įsakymu;

13.2. mokiniai laiko šiuos keliamuosius egzaminus:

13.2.1. solfedžio;

13.2.2. muzikavimo.

14. Baigiamieji egzaminai laikomi, baigus pagrindinio ugdymo programą:

14.1. egzaminų vertinimo komisijas įsakymu tvirtina mokyklos direktorius;

14.2. perklausų ir egzaminų tvarkaraštis sudaromas mokytojų tarybos posėdyje ruošiant metinę veiklos programą;

14.3.  mokiniai laiko šiuos baigiamuosius egzaminus:

14.3.1. solfedžio;

14.3.2. muzikavimo;

14.3.3. muzikos istorijos.

14.4. solfedžio egzaminas vyksta raštu (diktantas, akordai, intervalai) ir žodžiu (pagal mokytojų sudarytus ir direktoriaus patvirtintus bilietus);

14.5. muzikos istorijos egzamino metu mokiniai atsako į testo klausimus.

14.6. pagrindinio instrumento baigiamojo egzamino metu mokiniai atlieka 3 skirtingo charakterio kūrinius arba stambią formą ir pjesę.

14.7. choreografijos ugdymo programos 7 kl. mokiniai egzamino metu laiko lietuvių liaudies sceninio šokio, klasikinio šokio ir pasaulio tautų sceninio šokio egzaminus, pramoginio – šiuolaikinio šokio įskaitą;

14.8. 4 kl. dailės pagrindinio ugdymo programos mokiniai pristato baigiamuosius darbus.

15. Vaikų užimtumas mokinių atostogų metu organizuojamas vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašas“ Nr.36-4.

---------------------------------------------------------------------------

SUDERINTA

   Kalvarijos meno mokyklos tarybos

  2016 m. gegužės 31 d. protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 1)