Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                  

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                Kalvarijos meno mokyklos

                                                                          Direktoriaus 2015-03-17  įsakymu Nr.V-19

                                                                                   

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS 

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kalvarijos meno mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Kalvarijos meno mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre (kodas 191812635).

3. Mokyklos įsteigimo data – 1984-08-25.

4. Teisinė forma –  Biudžetinė įstaiga (kodas 950.)

5. Priklausomybė – Kalvarijos savivaldybės Mokykla.

6. Savininkas - Kalvarijos savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba (kodas 188744836), adresas Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija. Jos kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

7.3.priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo;

7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir  nutraukia jos  įgaliojimus;

7.6. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė – Vytauto g. 11, LT- 69216, Kalvarija.

9. Grupė – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (kodas 3160).

10. Tipas – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (kodas 3161).

11. Kalvarijos meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklės – bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas.

12. Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus, patikslinimus, papildymus tvirtina mokyklos direktorius įsakymu.

13. Pakeitimus meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklėms gali teikti visi mokyklos bendruomenės nariai.

14. Kalvarijos meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklės – tai bendro pobūdžio reikalavimų, draudimų, leidimų rinkinys, kuris taikomas visiems darbuotojams.

15.Taisyklės nesusijusios su darbuotojo konkrečios funkcijos atlikimu.

16. Šios vidaus  tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, sveikatos ir saugos įstatymu, švietimo ir mokslo ministerijos teisiniais aktais, Kalvarijos meno mokyklos nuostatais.

17. Kalvarijos meno mokyklos vidaus tvarkos taisykles tvirtina direktorius, suderinęs su mokytojų ir meno mokyklos tarybomis. 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas (kodas 85).

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitas mokymas (kodas 85.5);

19.2. kitos veiklos rūšys:

19.2.1. kultūrinis švietimas (kodas 85.52);

19.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);

19.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

19.2.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20).

20. Mokyklos veiklos tikslas – per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti menines, bendrakultūrines kompetencijas per muziką, dailę ir šokį.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, tenkinant saviraiškos, pažinimo ir ugdymo(-si) poreikius;

21.2. atskleisti ugdytinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą;

21.3. stiprinti mokinių meninę brandą, laiduoti ugdymo(-si) tęstinumą aukštesnės pakopos meninio profilio institucijose;

21.4. bendradarbiauti su savivaldybės, šalies ir užsienio švietimo ir kultūros įstaigomis, plėtoti kultūrinius mainus;

21.5. individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią muzikinio, meninio ugdymo programą;

21.6. puoselėti prigimtines menines ugdytinio galias (intelektualines, emocines, valios ir kitas), lemiančias kūrybinės asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

21.7. užtikrinti ugdymo(-si) kokybę, saugią ir sveiką aplinką.

22. Mokyklos funkcijos:

22.1. užtikrina geros kokybės švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

22.2. vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis neformaliojo švietimo programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus bei jų amžių, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.3. vykdo pradinio, pagrindinio, kryptingo (išplėstinio) meninio ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo programas bei mokinių ir Mokyklos poreikius tenkinančius programų modelius;

22.4. sudaro palankias sąlygas mokinių veiklai;

22.5. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimą;

22.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, skleisti gerąją patirtį;

22.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

22.9. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

22.10. dalyvauja projektinėje veikloje;

22.11. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

22.12. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, plenerus, parodas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Baigus neformaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Baigus kitas programas ar jų dalį, išduodami Mokyklos pažymėjimai, pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pažymėjimų išdavimo tvarką.

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMO, išvykimo TVARKA

 

24. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Kalvarijos  savivaldybės

tarybos nustatyta tvarka.

25. Į Kalvarijos meno mokyklą priimami Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai.

26. Mokiniai į meno mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ar meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei meno mokyklos komplektavimo galimybes.

27. Prioritetai priimant vaikus į meno mokyklą teikiami:

27.1. gabiems dailei, choreografijai, muzikai vaikams ir jaunimui;

27.2. vaikams ir jaunimui, norintiems plačiau ir išsamiau susipažinti su kūrybos procesu, meninės raiškos įvairove, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus.

28. Prašymai ir dokumentai mokytis meno mokyklojepriimami ir registruojami mokykloje nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 7 d.

29. Prašyme nurodoma:

29.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

29.2. programa, kurią nori lankyti;

29.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė;

29.4. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje šalyje ar užsienyje).

30. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų – pats mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

31. Meno mokykloje pageidaujantiems ugdytis mokiniams gegužės 1-15 dienomis organizuojamos konsultacijos.

32. Priėmimas į meno mokyklą vykdomas:

32.1. pagrindinis – gegužės 15-30 d. ir rugpjūčio 25-30 d.

32.2. papildomas – ne vėliau kaip iki rugsėjo 7 d.

32.3. jei yra laisvų vietų, į meno mokyklą gali būti priimami iš kitų meno, muzikos ar dailės mokyklų atvykę mokiniai, kurie pateikia lankytos mokyklos pažymą.

33. Meninių duomenų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Kalvarijos meno mokyklą komisija, kuri surašo mokinio vertinimo protokolą.

34. Kalvarijos meno mokyklos priėmimo komisija vertina:

34.1. Dailės programoje – mokinių sugebėjimą intuityviai perteikti savo idėją, įvertinti savo darbą ir jį pristatyti.

34.2. Muzikos programoje – muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį.

34.3. Choreografijos programoje – rankų ir kojų judesių orientaciją, lankstumą, šoklumą, ritminių darinių atkartojimą.

34.4. pagrindinio ir muzikos mėgėjų  ugdymo programas mokiniai priimami baigę pradinio ugdymo programas;

34.5. dailės, choreografijos, muzikos išplėstinio ugdymo programas mokiniai priimami baigę pagrindinio ugdymo programas;

34.6. išplėstinio ugdymo meninę praktiką mokiniai gali būti priimami nebaigę pagrindinio ugdymo programos, bet turintys labai gerus muzikinius, choreografinius duomenis.

35. Mokinių priėmimas į meno mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

36. Su priimtų į mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) iki pirmos mokymosi dienos sudaroma ugdymo sutartis. Sutartyje aptariami neformaliojo ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

37. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-16 metų mokinys sutartį gali pasirašyti pats, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką leidimą.

38. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama gaunamų dokumentų registre.

39. Už teisingą gaunamų dokumentų registro tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos raštvedė – sekretorė.

40. Vaikų, priimtų į meno mokyklą, sąrašus tvirtina mokyklos direktorius įsakymu.

41. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka meno mokykloje.

41.1. Išvykstant iš mokyklos mokinys pateikia atsiskaitymo lapą mokyklos sekretorei kuri informuoja direktorių apie mokinių išvykimą (pried. Nr.1).

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

42. Ugdymo planas paruošiamas iki einamų metų birželio 1 d. remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

43. Ugdymo programoms paruošti sudaroma darbo grupė iš  mokytojų ir administracijos atstovų, kuri iki einamų metų gegužės 1 d. projektą pateikia mokyklos direktoriui, Mokytojų tarybai ir iki birželio 1 d. mokyklos tarybai.

44. Mokinių atostogų metu darbas organizuojamas vadovaujantis kolektyvine sutartimi.

45. Dalykų mokytojai iki einamų metų rugsėjo 5 d. pristato  direktoriaus pavaduotojui ugdymui savo dalykų teminius išplanavimus, modulių, pasirenkamųjų dalykų, mokomųjų dalykų programas.

46. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui iki einamų metų rugsėjo 10 d. suderina arba pateikia tvirtinti mokyklos  direktoriui savo  mokytojų teminius išplanavimus, individualias programas, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas, kartu su parengtu sąrašu, kuriame nurodomas dalykas, programą ar teminį planą rengusio mokytojo vardas, pavardė. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už teminių planų, programų atitikimą reikalavimams.

46.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata.

46.2. Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę.

46.3. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo skalėje.

46.4. Ugdymo tvarkaraštis sudaromas mokinio ir mokytojos bendru sutarimu.

46.5. Pertraukos tarp pamokų 5 min.

 46.6. Pamokos pradedamos 12.10 val. ir vyksta sekančiai:

1.12.10 12.55 val.

2.13.00 - 13.45 val.

3.13.50 – 14.35 val.

4.14.40 – 15.25 val.

5.15.30 – 16.15 val.

6.16.20 – 17.05 val.

7.17.10 – 17.55 val.

8.18.00 – 18.45 val.

 

47. Pusmečio pabaigoje organizuojami akademiniai koncertai pagal patvirtintą veiklos planą.

48. Apibendrinta informacija apie individualius mokinio pasiekimus pateikiama tėvams (globėjams, rūpintojams) akademinių koncertų metu.

49. Mokiniai į aukštesnę klasę keliami pritarus Mokytojų tarybai.

 

V. MOKYKLOS VALDYMAS

50.Mokyklai vadovauja direktorius.

51.Direktoriaus funkcijos:

51.1. Organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

51.2. Vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

51.3. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, tvirtina pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skatina juos, prireikus skiria drausmines nuobaudas;

51.4. Atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos pasiekimus ir tradicijas paskelbimą;

51.5. Užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią Mokyklos aplinką;

51.6. Organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

51.7. Planuoja materialinius ir intelektualinius išteklius;

51.8. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistikos ataskaitos būtų teisingi;

51.9. Vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;

51.10. Telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms įgyvendinti;

51.11. Puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius, palaiko ryšius su bendruomene, Mokyklos rėmėjais, visuomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

51.12. Analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

51.13. Užtikrina veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

51.14. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą;

51.15. Sudaro komisijas, darbo grupes, sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;

51.16. Leidžia pagal kompetenciją įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

51.17. Sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sąlygas atestuotis;

51.18. Inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

51.19. Atstovauja Mokyklai kitose institucijose; 

52. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

52.1. Teikia metodinę ir organizacinę pagalbą mokytojams, inicijuoja metodinio ratelio darbą.

52.2. Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus.

52.3. Skatina pedagogus bendradarbiauti individualizuojant ir integruojant ugdymo programas bei jų turinį, pasirenkant aktyviuosius mokymo metodus dalyvaujant projektinėje veikloje, tobulinant kvalifikaciją bei atestuojantis.

52.4. Prižiūri kaip tvarkomi mokytojų veiklą reglamentuojantys dokumentai, analizuoja ir koreguoja moksleivių ugdymo pokyčius.

52.5. Organizuoja renginius mokykloje ir už jos ribų, bendradarbiauja su giminiško profilio įstaigomis.

52.6. Dalyvauja techninėse perklausose, akademiniuose koncertuose, egzaminuose, juos aptaria ir priima sprendimus.

52.7. Kontroliuoja mokyklos vidaus darbo taisyklių, mokytojų pareigybės aprašymo funkcijų vykdymą.

52.8. Atlieka viešųjų pirkimų komisijos pirmininko  funkcijas.

53. Metodinės tarybos funkcijos:

53.1. Rengia metų metodinės veiklos programą.

53.2. Organizuoja mokykloje metodinę veiklą ir nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.

53.3. Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiamokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

53.4. MMT svarsto ir nagrinėja klausimus, susijusius su ugdymo proceso tobulinimu: mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, gerosios patirties kaupimą ir sklaidą,                                       ugdymo proceso organizavimą, metodinių grupių veiklą, inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

53.5. Mokytojų metodiniai darbai bei praktinė veikla aptariami mokytojų metodinės tarybos posėdžiuose.

53.6. Teikia siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos vadovui.

53.7. Siūlo skatinti mokytojus.

53.8. Protokoluoja tarybos posėdžius.

53.9. MMT posėdžio darbotvarkė sudaroma pagal metodinės tarybos planą bei remiantis mokyklos administracijos ar metodinių grupių teikiamais pasiūlymais.

53.10.MMT posėdžiuose išsakoma nuomonė darbotvarkės klausimais ir priimami sprendimai.

53.11.MMT nutarimai priimami balsų dauguma.

53.12. Protokolai saugomi direktoriaus pavaduotojos ugdymui, koordinuojančios meno mokyklos tarybos darbą, kabinete ( “Metodinės tarybos veiklos dokumentai”).

53.13. MMT už veiklą atsiskaito mokslo metų pabaigoje pedagogų tarybos posėdyje.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

54. Darbo sutartys su darbuotojais sudaromos, keičiamos ar nutraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ,,Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu“ kitais teisės aktais.

55. Darbo sutartis yra darbuotojo ir Mokyklos direktoriaus susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, o darbdavys sudaryti darbo sąlygas nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

56. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.

57.Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale, darbuotojas pradeda dirbti sekančią dieną..

58. Priimamas į darbą darbuotojas darbdaviui pateikia šiuos dokumentus:

58.1. prašymą dėl priėmimo į darbą;

58.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;

58.3. pasą arba asmens tapatybės kortelę;

58.4. išsilavinimo dokumentus;

58.5. sveikatos pažymėjimą;

58.6. rekomendacijas;

58.7. dvi nuotraukas (3x4).

58.8. higienos įgūdžių pažymėjimą;

58.9. pirmos medicininės pagalbos pažymėjimą.

59. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu.

60. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą į darbą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai..

61. Priėmus darbuotoją į darbą:

61.1. išduodamas darbo pažymėjimas;

61.2. supažindinama su vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, kolektyvine sutartimi;

61.3. pravedami instruktažai:

61.3.1. gaisrinės saugos įvadinis instruktažas;

61.3.2. gaisrinės saugos instruktažas darbo vietoje;

61.3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinis instruktažas;

61.3.4. darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje.

62. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi:

62.1. Perduoti direktoriaus pavaduotojui ugdymui  jam patikėtą mokyklos turtą.

62.2. Nutraukti darbo sutartį su Mokyklos direktorium.

VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

 

63. Mokykloje turi būti užtikrinta darbo drausmė ir maksimalus dėmesys bendruomenės nariams.

64. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

65. Natas, instrumentus ar metodinę medžiagą laikyti tvarkingai tam skirtose vietose.

66. Mokykloje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo.

67. Mokyklos patalpose negali būti palikti be priežiūros elektriniai  prietaisai.

68. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

69. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.

70. Už mokyklos vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai pagal teisės aktus.

 

VIII. REIKALAVIMAI TVARKAI ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE

 

71. Administracijos patalpoms nustatomi šie reikalavimai vidaus tvarkai:

71.1. Visi administracijos kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi.

71.2. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris.

71.3. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba. Perduoti raktus kitam darbuotojui draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tą padaryti nurodo administracija.

71.4. Vienas komplektas raktų nuo visų patalpų yra direktoriaus kabinete.

71.5. Į namus mokyklos raktus išsinešti griežtai draudžiama.

72. Užtikrinti, kad atvykę pašaliniai asmenys, be administracijos žinios neliktų mokyklos patalpose vieni.

73. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija duodama tik su mokyklos administracijos žinia.

IX. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

74. Mokyklos darbuotojai privalo:

74.1. Darbo metu būti tvarkingai apsirengę.

74.2. Bendraujant su bendruomenės nariais rodyti jiems dėmesį, mandagumą. 

74.3. Saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai.

74.4. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jei į darbą negali ateiti dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas), pranešti apie tai kiek galima greičiau  mokyklos direktoriui.

74.5. Tinkamai atlikti pavestą darbą.

75. Mokyklos darbuotojams draudžiama:

75.1. Mokyklos patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, toksines, psichotropines ar kitas narkotines medžiagas.

76. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis numatytomis DK.

 

X. DARBO LAIKAS 

77. Mokykloje nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis visiems skyriams.

78. Esant penkių darbo dienų savaitei, administracijos darbo laiko pradžia yra 8 val., o pabaiga – 17 val.

79. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga yra 15.45 val.

80. Pietų pertraukos trukmė – 0.45 val. Pradžia yra 12.00 val., o pabaiga – 12.45 val.

81. Vyr. buhalterės, raštvedės sekretorės, valytojos, pagalbinio darbininko instrumentų derintojo darbo laikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu atskiru grafiku supažindinant darbuotojus rašytinai.

82. Mokytojai dirba pagal individualiai su ugdytiniais sudarytu pamokų tvarkaraščiu patvirtintu direktoriaus įsakymu ir suderintu su darbuotojų atstovu.

83. Mokinių atostogų metu mokytojai dirba vadovaudamiesi mokyklos kolektyvine sutartimi.

84. Mokykla atrakinama 7 val. ryto - valytojos, užrakinama pasibaigus pamokoms - pagalbinio darbininko.

85. Patekti į mokyklos patalpas ne darbo metu galima turint mokyklos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens leidimą.

 

XI. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

      86. Kasmetinių atostogų grafikai sudaromi iki einamųjų metų kovo pirmos dienos.

      87. Visiems darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos  Respublikos Darbo Kodekso numatyta tvarka pagal iš anksto parengtą grafiką. Jis talpinamas skelbimų lentoje.

      88. Darbuotojams, nepasinaudojus atostogomis už praeitus darbo metus, sudaromi ir tvirtinami nepanaudotų atostogų grafikai, įtraukiant  į kasmetinių atostogų suteikimo grafiką atskiromis eilutėmis.

      89. Darbuotojams atostogos suteikiamos vasarą – mokinių atostogų metu. Išimties tvarka, esant svarbiai situacijai, kasmetinės  ar nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos mokslo metų eigoje.

      90. Darbuotojui pageidaujant, išimties tvarka, esant svarbiai situacijai, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis pagal Darbo Kodekso nustatytą tvarką.

      91. Darbuotojams už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais:

      91.1. pedagoginiam personalui 56 kalendorinės dienos;

      91.2. aptarnaujančiam personalui 28 kalendorinės dienos;

      91.3. darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų ir turintiems ribotą nedarbingumą – 35 kalendorinės dienos

      92. Aptarnaujančiam personalui suteikiamos papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamą darbo stažą mokykloje.

      92.1. išdirbusiems mokykloje 10 metų -3 kalendorinės dienos;

      92.2. iki 15 metų už kiekvienus darbo metus suteikiama papildomai po vieną kalendorinę dieną.

      93. Darbuotojo prašymu nemokamos atostogos gali būti suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka

      94. Atleidžiant darbuotoją iš darbo, išmokama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

95. Sekretorė – raštvedė, valytoja, pagalbinis darbininkas ir instrumentų derintojas atostogauja vasarą, kai nevyksta ugdymo procesas. Reikalui esant darbuotojai atšaukiami iš atostogų.

96.  Ligos, atostogų metu vyr. buhalterio pareigas eina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

97. Mokyklos direktoriui atostogaujant ar neatvykus į darbą dėl pateisinamų priežasčių jo pareigas eina Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar paskirtas mokytojas direktoriaus įsakymu.

 

XII. MOKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 98. Mokytojo teisės:

98.1. Siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.

98.2. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

98.3. Būti atestuotu ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

98.4.Turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.

98.5. Teikti mokykloje atsakingiems asmenims siūlymus dėl mokyklos ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo, pamokų krūvio skirstymo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo veiksmingumo ir kita.

98.5.Organizuoti mokinių išvykas už mokyklos ribų.

98.6.Organizuoti autorinius, savo klasės mokinių ar mokyklos renginius.

98.7.Skatinti mokinius dalyvauti meno kolektyvuose, koncertinėje veikloje.

98.8.Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje.

98.9.Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

99.  Mokytojo pareigos:

99.1.Planuoti savo ugdomąją veiklą.

99.2.Pasirengti pamokoms bei neformaliojo ugdymo veiklai ir jas tinkamai organizuoti.

99.3.  Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (pvz. dienynus ir kita).

99.4.  Rengti  individualaus ugdymo ir dalyko programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu, sudaryti mokomojo dalyko teminius, individualius, meninės saviraiškos planus ir pateikti mokyklos direktoriui tvirtinti, vertinti mokinių pasiekimus ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus.

99.5.  Nedelsiant imtis adekvačių priemonių pastebėjus ar įtarus: mokinį esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.

99.6.  Užtikrinti mokinių saugumą ugdymo procese.

99.7.  Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, egzaminų vertinimo, mokinių priėmimo į mokyklą komisijose.

99.8.  Tobulinti savo kvalifikaciją.

99.9.  Stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, pamokų lankomumą, informuoti apie tai tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) mokyklos administraciją, imtis adekvačių prevencijos priemonių.

99.10.    Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

99.11.    Mokytojui susirgus, ar išvykus ilgesniam nei trys dienos laikui, jo pamokas pavaduoja tą dieną neturintis pamokų kolega.

  

XIII. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS, SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

100. Mokinių teisės:

100.1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius įgyti norimas kompetencijas.

100.2.  Pasirinkti neformaliojo ugdymo programas.

100.3.  Turi teisę į minties ir žodžio laisvę.

100.4. Turi teisę į asmeninį gyvenimą, bendravimą.

100.5.  Konsultuotis su mokytojais, dalyvauti renginiuose, koncertinėje veikloje.

100.6. Būti objektyviai įvertintas už mokymosi pasiekimus.

100.7. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.

100.8. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

100.9. Naudotis mokymo priemonėmis.

100.10. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos kolektyvuose.

100.11. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir mokymosi krūvį.

101. Mokinių pareigos:

101.1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, meno mokyklos Nuostatų, mokymo sutarties taisyklių, pareigų, nurodytų šiose Taisyklėse.

101.2. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų, koncertų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimo priežastis informuoti mokytoją ar mokyklos administraciją, atlikti namų užduotis.

101.3. Saugoti mokyklos ir bendramokslių turtą, mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, nelaipioti medžiais, nesimušti, nemeluoti, nevogti, nenaudoti necenzūrinių žodžių, smurto, reketo.

101.4. Nevartoti energetinių gėrimų, alkoholio, tabako ir kitų narkotinių ar psichotropinių medžiagų Mokykloje ir jos teritorijoje.

101.5.Nesinaudoti pamokų metu mobiliuoju telefonu, grotuvais, ausinukais.

101.6.Nesinešioti degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių, aštrių daiktų, pirotechninių ar kitų sprogstamųjų medžiagų.

101.7.  Palikti tvarkingą savo mokymosi vietą, laikytis higienos normų ir tvarkos tualetuose.

101.8.  Nesinaudoti elektros prietaisais, nekaišioti daiktų į rozetes.

101.9.  Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos ribų; tėvams, susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti pedagogui (Nepristatęs informacinio rašto mokinys į išvyką nevyksta.).

101.10.Prieš kiekvieną išvyką susipažinti – su Saugaus elgesio ir Išvykų instrukcijomis (Taisyklėmis) pagal direktoriaus patvirtintą Tvarką.

102. Mokiniai gali būti skatinami ir drausminami:

102.1. pedagogo;

102.2. mokyklos administracijos;

102.3. mokyklos pedagogų tarybos;

102.4. mokyklos tarybos;

102.5. mokyklos steigėjo;

102.6. kitų institucijų.

103. Skatinimo ir drausminimo formos:

103.1. padėka žodžiu, raštu;

103.2. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje,

žiniasklaidoje, atminimo dovanomis, padėkos raštais, organizuotomis nemokamomis išvykomis.

103.3. pastabos žodžiu, papeikimas raštu;

103.4. ugdytinio pasiaiškinimas raštu pedagogui, mokyklos vadovams;

103.5. svarstymas mokyklos taryboje;

103.6. šalinimas iš mokyklos;

103.7. informacija Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Nepilnamečių vaikų inspekcijai, kitoms žinyboms.

 

XIV. MOKINIŲ MOKOMOSIOS – PAŽINTINĖS IŠVYKOS

104. Bendroji dalis.

104.1. Patvirtinta instrukcija yra norminis meno mokyklos dokumentas, nusakantis išvykos vadovų veiklos reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai ir sveikatai.

104.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape.

104.3. Išvykos vadovui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė pagal teisės aktų nustatytą tvarką.

104.4. Renginio organizatorius atsako už vaikų gyvybę ir saugumą renginio metu.

105. Galimi rizikos veiksniai išvykos metu. Saugos priemonės nuo jų poveikio.

105.1. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos priemonė - laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse.

105.2. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės - instruktažas apie saugų elgesį gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu.

105.3.  Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė - instruktažas apie saugų elgesį autobuse. Nuolatinis mokinių stebėjimas.

105.4. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė - išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto produktų pasirinkimą išvykai.

106.Veiksmai prieš išvykos pradžią.

106.1. Prašymo dėl išvykos, išvykos aprašymo, mokinių sąrašo ir mokinių saugos ir sveikatos instrukcijos direktoriui pateikimas.

106.2. Tėvų informavimas raštu (pagal nustatytą formą) apie numatomos išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas.

106.3. Mokinių instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais.

106.4. Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas.

106.5. Direktorius tvirtina programą, maršrutą, dalyvių sąrašą, saugos ir sveikatos instrukciją, nustato išvykos vadovo pareigas.

106.6. Mokinių informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką.

106.7. Mokinių informavimas, kad jie privalo vykdyti išvykos vadovo nurodymus.

107. Veiksmai išvykos metu.

107.1. Visi griežtai laikosi išvykos vadovo nurodymų ir saugos reikalavimų.

107.2.  Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo vietas.

107.3. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės.

107.4. Skiriamas laikas mokinių pietums.

107.5. Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba.

108. Veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais

108.1. Suteikiama pirmoji pagalba.

108.2. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija.

108.3. Apie įvykį informuojami mokyklos administracija ir tėvai.

108.4. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka nutraukiama.

109. Veiksmai po išvykos

109.1. Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą.

109.2. Įvertinamas mokinių elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis išvykos metu.

109.3. Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

110. Mokyklos  darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi mokyklos bendruomenės nariai.

111. Šių taisyklių laikymosi priežiūrą vykdo mokyklos administracija.

  

___________________________

 

 

SUDERINTA

Mokytojų tarybos

2015  m. kovo 10 d. posėdžio

protokolas Nr. 1

 

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos 

2015  m. kovo  17 d. posėdžio

protokolas Nr. 2
 

 

 

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                              Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                                                                              2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-19

                                                                                              1 priedas

  

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

MOKINIO, IŠEINANČIO IŠ MENO MOKYKLOS,

ATSISKAITYMO LAPAS

 

 

____________________________________________________ 

 (Mokinio (-ės) vardas, pavardė)

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Atsakingo asmens vardas, pavardė

Atsakingo asmens parašas

1.

Muzikavimo, šokio, dailės  mokytojas   

 

 

2.

Solfedžio mokytojas   

 

 

3.

Orkestro vadovas   

 

 

4.

Vyr. buhalteris  

 

 

5.

Mokymo sutartis(nutraukti)  

 

 

 

Jei mokinys nelankė solfedžio ar orkestro, lapelyje įrašyti “nelankė”.