Finansavimo sumos

                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
KALVARIJOS MENO MOKYKLA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO  31 D. DUOMENIS
Eil. Nr.Finansavimo sumosFinansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimasNeatlygintinai gautas turtasPerduota kitiems viešojo sektoriaus subjektamsFinansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimoFinansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklaiFinansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektamsFinansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
12345678910111213
1.Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 27390 2,52  27392,52    
1.1.nepiniginiam turtui įsigyti  -2,522,52       
1.2.kitoms išlaidoms kompensuoti 273902,52   27392,52   0
2.Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):1701285,651907003280   198480,03   165628,62
2.1.nepiniginiam turtui įsigyti170128,65     4500,03   165628,62
2.2.kitoms išlaidoms kompensuoti 1907003280   193980    
3.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti):3967,56     163,65   3803,91
3.1.nepiniginiam turtui įsigyti3967,56     163,65   3803,91
3.2.kitoms išlaidoms kompensuoti           
4.Iš kitų šaltinių:1643,5816553,56-3280   11926,45   2990,69
4.1.nepiniginiam turtui įsigyti  900   359,7   540,3
4.2.kitoms išlaidoms kompensuoti1643,5816553,56-4180   11566,75   2450,39
5.Iš viso finansavimo sumų175739,79234643,56 2,52  237962,65   172423,22
DirektoriusJuozas Ciprisevičius
Vyr. buhalterėZina Grabauskienė