Finansinės būklės ataskaita

 

2018-04-03

   

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. I KETVIRČIO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

 

 

Įmonės pavadinimas: Kalvarijos meno mokykla

Įmonė registruota: 2003 m. gruodžio 12 d.

Įmonės kodas: 191812635

Adresas: Vytauto 11, Kalvarija

 

 

Kalvarijos meno mokyklos steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba. Įstaiga veikia vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 12 dienos sprendimu Nr. T10-6 patvirtintais muzikos mokyklos nuostatais. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Kalvarijos muzikos mokykla įregistruota 2000 m. balandžio 14 dieną. Įstaigai suteiktas ženklų kodas - 9181263. 2004 m. lapkričio 3 dieną muzikos mokyklos kodas pakeistas į 9 ženklų kodą 191812635. Įstaiga įsikūrusi adresu Vytauto 11, Kalvarija. Mokyklos tikslas teikti neformaliojo ugdymo paslaugas. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. T10-6 mokyklai suteiktas juridinio asmens statusas. Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimas pakeistas į Kalvarijos meno mokyklą vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-9-1 „Dėl Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo“.

Kalvarijos meno mokykla turi AB banke „Swedbankas“ 4 atsiskaitomąsias sąskaitas: biudžeto – LT327300010082336184, krepšelio – LT627300010104667663, spec. lėšų – LT21730001008233694 , tėvų įnašų- LT157300010083454609 .

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr XIII-198  17 straipsnio pakeitimo įsakymo Nr. XIII-599 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 2-16), LR finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1 K - 048 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006 Nr.19-661) ir kitais teisės aktais, kuriais vadovaujantis paruošta Kalvarijos meno mokyklos buhalterinės apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita mokykloje vedama kompiuterizuotai UAB „LABBIS“  ir dalinai UAB „Progma“(vaikų mokslas) įdiegtomis programomis.

2018 metais. gautų asignavimų suma                        44513,56 eurai     

Iš jų: darbo užmokestis                                                           -                    32541,89 eurai

Socialinio draudimo įmokos                                                   -                       9002,48 eurai

,Prekių ir paslaugų naudojimas                         -                       2968,19 eurai

Kasinės išlaidos                                                                      -              2968,19 eurai

Planas                                                                                                           -                      64700,00 eurai

 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis išlaidų straipsnyje planuota – 46000,00eur., kasinės išlaidos-32541,89eur. , Sąmata neįvykdyta ,nes liko neišmokėta darbo užmokestis uz kovo mėn..

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos išlaidų straipsnyje planuota – 14000,00eur., kasinės išlaidos  - 9002,48eur,. Sąmata. neįvykdyta ,nes liko nesumokėta soc, draudimo užmokestis uz  kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.30. Kitos perkės ir paslaugos straipsnyje planuota 900,00 eur, ,kasinės išlaidos sudaro 527,53eur.

 

 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. kasinės išlaidos –105,99eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. panaudota – 20,00eur.

 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas išlaidos planuota – 100,00eur., panaudota – 66,52eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 2600,00eur.. panaudota 1748,15ur. neįvykdyta ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.21Informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-500,00eurų panaudota 500,00

2.2.1.1.1.23.Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos planuota -200,00eurųpanaudota-00,00

.

 

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16662,15eurų

Mokykloje dirba 27 darbuotojai: iš jų 21 pedagogas.

 

 

.Direktorius                                                                         Juozas Ciprisevičius

 

Vyr. buhalterė                                                                                                    Zina Grabauskienė

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. I KETVIRČIO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

 

 

Įmonės pavadinimas: Kalvarijos meno mokykla

Įmonė registruota: 2003 m. gruodžio 12 d.

Įmonės kodas: 191812635

Adresas: Vytauto 11, Kalvarija

 

 

Kalvarijos meno mokyklos steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba. Įstaiga veikia vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 12 dienos sprendimu Nr. T10-6 patvirtintais muzikos mokyklos nuostatais. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Kalvarijos muzikos mokykla įregistruota 2000 m. balandžio 14 dieną. Įstaigai suteiktas ženklų kodas - 9181263. 2004 m. lapkričio 3 dieną muzikos mokyklos kodas pakeistas į 9 ženklų kodą 191812635. Įstaiga įsikūrusi adresu Vytauto 11, Kalvarija. Mokyklos tikslas teikti neformaliojo ugdymo paslaugas. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. T10-6 mokyklai suteiktas juridinio asmens statusas. Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimas pakeistas į Kalvarijos meno mokyklą vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-9-1 „Dėl Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo“.

Kalvarijos meno mokykla turi AB banke „Swedbankas“ 4 atsiskaitomąsias sąskaitas: biudžeto – LT327300010082336184, krepšelio – LT627300010104667663, spec. lėšų – LT21730001008233694 , tėvų įnašų- LT157300010083454609 .

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr XIII-198  17 straipsnio pakeitimo įsakymo Nr. XIII-599 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 2-16), LR finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1 K - 048 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006 Nr.19-661) ir kitais teisės aktais, kuriais vadovaujantis paruošta Kalvarijos meno mokyklos buhalterinės apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita mokykloje vedama kompiuterizuotai UAB „LABBIS“  ir dalinai UAB „Progma“(vaikų mokslas) įdiegtomis programomis.

2018 metais. gautų asignavimų suma                        44513,56 eurai     

Iš jų: darbo užmokestis                                                           -                    32541,89 eurai

Socialinio draudimo įmokos                                                   -                       9002,48 eurai

,Prekių ir paslaugų naudojimas                         -                       2968,19 eurai

Kasinės išlaidos                                                                      -              2968,19 eurai

Planas                                                                                                           -                      64700,00 eurai

 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis išlaidų straipsnyje planuota – 46000,00eur., kasinės išlaidos-32541,89eur. , Sąmata neįvykdyta ,nes liko neišmokėta darbo užmokestis uz kovo mėn..

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos išlaidų straipsnyje planuota – 14000,00eur., kasinės išlaidos  - 9002,48eur,. Sąmata. neįvykdyta ,nes liko nesumokėta soc, draudimo užmokestis uz  kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.30. Kitos perkės ir paslaugos straipsnyje planuota 900,00 eur, ,kasinės išlaidos sudaro 527,53eur.

 

 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. kasinės išlaidos –105,99eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. panaudota – 20,00eur.

 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas išlaidos planuota – 100,00eur., panaudota – 66,52eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 2600,00eur.. panaudota 1748,15ur. neįvykdyta ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.21Informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-500,00eurų panaudota 500,00

2.2.1.1.1.23.Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos planuota -200,00eurųpanaudota-00,00

.

 

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16662,15eurų

Mokykloje dirba 27 darbuotojai: iš jų 21 pedagogas.

 

 

.Direktorius                                                                         Juozas Ciprisevičius

 

Vyr. buhalterė                                                                                                    Zina Grabauskienė

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. I KETVIRČIO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

 

 

Įmonės pavadinimas: Kalvarijos meno mokykla

Įmonė registruota: 2003 m. gruodžio 12 d.

Įmonės kodas: 191812635

Adresas: Vytauto 11, Kalvarija

 

 

Kalvarijos meno mokyklos steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba. Įstaiga veikia vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 12 dienos sprendimu Nr. T10-6 patvirtintais muzikos mokyklos nuostatais. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Kalvarijos muzikos mokykla įregistruota 2000 m. balandžio 14 dieną. Įstaigai suteiktas ženklų kodas - 9181263. 2004 m. lapkričio 3 dieną muzikos mokyklos kodas pakeistas į 9 ženklų kodą 191812635. Įstaiga įsikūrusi adresu Vytauto 11, Kalvarija. Mokyklos tikslas teikti neformaliojo ugdymo paslaugas. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. T10-6 mokyklai suteiktas juridinio asmens statusas. Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimas pakeistas į Kalvarijos meno mokyklą vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-9-1 „Dėl Kalvarijos muzikos mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo“.

Kalvarijos meno mokykla turi AB banke „Swedbankas“ 4 atsiskaitomąsias sąskaitas: biudžeto – LT327300010082336184, krepšelio – LT627300010104667663, spec. lėšų – LT21730001008233694 , tėvų įnašų- LT157300010083454609 .

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr XIII-198  17 straipsnio pakeitimo įsakymo Nr. XIII-599 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 2-16), LR finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1 K - 048 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo‘‘ pakeitimo (Žin., 2006 Nr.19-661) ir kitais teisės aktais, kuriais vadovaujantis paruošta Kalvarijos meno mokyklos buhalterinės apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita mokykloje vedama kompiuterizuotai UAB „LABBIS“  ir dalinai UAB „Progma“(vaikų mokslas) įdiegtomis programomis.

2018 metais. gautų asignavimų suma                        44513,56 eurai     

Iš jų: darbo užmokestis                                                           -                    32541,89 eurai

Socialinio draudimo įmokos                                                   -                       9002,48 eurai

,Prekių ir paslaugų naudojimas                         -                       2968,19 eurai

Kasinės išlaidos                                                                      -              2968,19 eurai

Planas                                                                                                           -                      64700,00 eurai

 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis išlaidų straipsnyje planuota – 46000,00eur., kasinės išlaidos-32541,89eur. , Sąmata neįvykdyta ,nes liko neišmokėta darbo užmokestis uz kovo mėn..

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos išlaidų straipsnyje planuota – 14000,00eur., kasinės išlaidos  - 9002,48eur,. Sąmata. neįvykdyta ,nes liko nesumokėta soc, draudimo užmokestis uz  kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.30. Kitos perkės ir paslaugos straipsnyje planuota 900,00 eur, ,kasinės išlaidos sudaro 527,53eur.

 

 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. kasinės išlaidos –105,99eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas išlaidų straipsnyje planuota – 200,00 eur. panaudota – 20,00eur.

 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas išlaidos planuota – 100,00eur., panaudota – 66,52eur. ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos išlaidų straipsnyje planuota – 2600,00eur.. panaudota 1748,15ur. neįvykdyta ,nes liko kreditotorinis įsiskolinimas uz kovo mėn..

 

2.2.1.1.1.21Informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-500,00eurų panaudota 500,00

2.2.1.1.1.23.Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos planuota -200,00eurųpanaudota-00,00

.

 

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16662,15eurų

Mokykloje dirba 27 darbuotojai: iš jų 21 pedagogas.

 

 

.Direktorius                                                                         Juozas Ciprisevičius

 

Vyr. buhalterė                                                                                                    Zina Grabauskienė

 

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
    2 priedas
       
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
KALVARIJOS MENO MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191812635 Vytauto 11 Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
   
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M.kovo   31 D. DUOMENIS
       
2018-04-17 Nr. D 3-18
(data)
   Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Eil. Nr.StraipsniaiPastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.ILGALAIKIS TURTAS   168092,69168942,04
I.Nematerialusis turtas     
I.1 Plėtros darbai    
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos    
I.3 Kitas nematerialusis turtas    
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai    
I.5 Prestižas   
II.Ilgalaikis materialusis turtas   168092,69168942,04
II.1 Žemė    
II.2 Pastatai  154430,14155029,48
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai    
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės    
II.5 Mašinos ir įrenginiai    
II.6 Transporto priemonės    
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės    
II.8 Baldai ir biuro įranga  1547,161647,72
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  12115,3912264,84
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai    
III.Ilgalaikis finansinis turtas     
IV.Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas     
B.BIOLOGINIS TURTAS     
C.TRUMPALAIKIS TURTAS   42505,6521073,76
I.Atsargos     
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos    
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius    
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys    
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
II.Išankstiniai apmokėjimai     
III.Per vienus metus gautinos sumos   39804,2516873,94
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos   
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos    
III.3 Gautinos finansavimo sumos    
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas   
III.5 Sukauptos gautinos sumos  39322,7916789,97
III.6 Kitos gautinos sumos  481,4683,97
IV.Trumpalaikės investicijos     
V.Pinigai ir pinigų ekvivalentai   2701,44199,82
 IŠ VISO TURTO:   210598,34190015,8
D.FINANSAVIMO SUMOS   168535,76173141,86
I.Iš valstybės biudžeto      
II.Iš savivaldybės biudžeto   164428,94165278,29
III.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3663,753663,75
IV. Iš kitų šaltinių   443,074199,82
E.ĮSIPAREIGOJIMAI   39804,2516873,94
I.Ilgalaikiai įsipareigojimai     
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai    
I.3  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai    
II.Trumpalaikiai įsipareigojimai   39804,2516873,94
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai    
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis    
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos    
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą   
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   
II.6.1  Grąžintinos finansavimo sumos   
II.6.2  Kitos mokėtinos sumos biudžetui   
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos    
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos    
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos  1576,54 
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  15085,61 
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos  22660,6416873,94
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  481,46 
F.GRYNASIS TURTAS   2258,33 
I.Dalininkų kapitalas     
II.Rezervai     
II.1 Tikrosios vertės rezervas    
II.2 Kiti rezervai    
III.Nuosavybės metodo įtaka   
IV.Sukauptas perviršis ar deficitas   2258,33 
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas  2258,33 
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas    
G.MAŽUMOS DALIS     
 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 210598,34190015,80
       
.Direktorius Juozas Ciprisevičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos                                      (parašas)(vardas ir pavardė)
vadovas)    
   
Vyr. buhalterėZina Grabauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                             (parašas)(vardas ir pavardė)
       
       
       

 

 

 

 

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kalvarijos meno mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191812635 Vytauto 11 Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018m kovo 31D. DUOMENIS
2018 04 17 Nr D 3-18
(data)
   
Eil. Nr.StraipsniaiPastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 76089,0166867,01
I.FINANSAVIMO PAJAMOS 71239,6962636,61
I.1.Iš valstybės biudžeto  6501,047352,58
I.2.Iš savivaldybių biudžetų  60158,8855248,99
I.3.Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 35,0435,04
I.4.Iš kitų finansavimo šaltinių 4544,73 
II.MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   
III.PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  4849,324230,4
III.1.Pagrindinės veiklos kitos pajamos   
III.2.Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 4849,324230,4
B.PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 76089,0166317,69
I.DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 65760,9161779,15
II.NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 849,15857,46
III.KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 2995,581683,66
IV.KOMANDIRUOČIŲ   
V.TRANSPORTO 101,1595,75
VI.KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2051,92
VII.PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   
VIII.NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  327,27
IX.SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   
X.SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   
XI.NUOMOS   
XII.FINANSAVIMO   
XIII.KITŲ PASLAUGŲ 827,13622,48
XIV.KITOS 5535,09800
C.PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   
D.KITOS VEIKLOS REZULTATAS   
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS   
II.PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS   
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   
E.FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS   
F.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA   
G.PELNO MOKESTIS   
H.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ  549,32
I.NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   
J.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS  549,32
I.TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI   
II.TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   
Direktorius      ___________Juozas Ciprisevičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                     (parašas)(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė               _____________Zina Grabauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                        (parašas)(vardas ir pavardė)
      
    2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
    2 priedas
       
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
KALVARIJOS MENO MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191812635 Vytauto 11 Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
   
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO   31 D. DUOMENIS
       
 
 
Eil. Nr.StraipsniaiPastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.ILGALAIKIS TURTAS   169972,83174096,21
I.Nematerialusis turtas     
I.1 Plėtros darbai    
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos    
I.3 Kitas nematerialusis turtas    
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai    
I.5 Prestižas   
II.Ilgalaikis materialusis turtas   169972,83174096,21
II.1 Žemė    
II.2 Pastatai  157426,84159824,2
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai    
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės    
II.5 Mašinos ir įrenginiai  10496,0311819,81
II.6 Transporto priemonės    
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės    
II.8 Baldai ir biuro įranga  2049,962452,2
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas    
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai    
III.Ilgalaikis finansinis turtas     
IV.Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas     
B.BIOLOGINIS TURTAS     
C.TRUMPALAIKIS TURTAS   19627,5214027,93
I.Atsargos     
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos    
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius    
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys    
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
II.Išankstiniai apmokėjimai     
III.Per vienus metus gautinos sumos   17177,1312384,35
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos   
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos    
III.3 Gautinos finansavimo sumos    
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas   
III.5 Sukauptos gautinos sumos  17177,1312384,35
III.6 Kitos gautinos sumos    
IV.Trumpalaikės investicijos     
V.Pinigai ir pinigų ekvivalentai   2450,391643,58
 IŠ VISO TURTO:   189600,35188124,14
D.FINANSAVIMO SUMOS   172423,22175739,79
I.Iš valstybės biudžeto      
II.Iš savivaldybės biudžeto   165628,62170128,65
III.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3803,913967,56
IV. Iš kitų šaltinių   2990,691643,58
E.ĮSIPAREIGOJIMAI   17177,1312384,35
I.Ilgalaikiai įsipareigojimai     
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai    
I.3  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai    
II.Trumpalaikiai įsipareigojimai   17177,1312384,35
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai    
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis    
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos    
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą   
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   
II.6.1  Grąžintinos finansavimo sumos   
II.6.2  Kitos mokėtinos sumos biudžetui   
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos    
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos    
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos    
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai    
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos  17177,1312384,35
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai    
F.GRYNASIS TURTAS     
I.Dalininkų kapitalas     
II.Rezervai     
II.1 Tikrosios vertės rezervas    
II.2 Kiti rezervai    
III.Nuosavybės metodo įtaka   
IV.Sukauptas perviršis ar deficitas     
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas   -1452,04
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   1452,04
G.MAŽUMOS DALIS     
 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 189600,35188124,14
       
.DirektoriusJuozas Ciprisevičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos                                      (parašas)(vardas ir pavardė)
vadovas)    
   
Vyr. buhalterėZina Grabauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                             (parašas)(vardas ir pavardė)