Mokinių priėmimas

  2015-11-27         

     

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-11-11

 

 

 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KALVARIJOS MENO MOKYKLĄ TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į Kalvarijos meno mokyklą tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja priėmimą į mokyklą.

2. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

3.Tvarka skelbiama Kalvarijos savivaldybės tinklalapyje ir Kalvarijos meno mokyklos interneto svetainėje.

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

4. Kalvarijos meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

4.1. Dailės pagrindinio ugdymo 4 metų programa.

4.2. Choreografijos pradinio ugdymo 3 metų programa.

4.3. Choreografijos pagrindinio ugdymo 4 metų programa.

4.4. Pradinio muzikavimo ugdymo 3 metų programa.

4.5. Pagrindinio muzikavimo ugdymo 4 metų programa.

4.6. Muzikos mėgėjų ugdymo 4 metų programa.

4.7. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio 1-7 metų programa.

4.7. Dailės, choreografijos, muzikos išplėstinio ugdymo 1-3 metų programos.

5. Pasibaigus mokslo metams mokiniams gali būti siūlomos kūrybinės vasaros užimtumo stovyklos, plenerai ar vykdomos kitos socializacijos programos.

III. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

6. Į Kalvarijos meno mokyklą priimami Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, o esant laisvų vietų - mokiniai iš kitų savivaldybių.

7. Mokiniai į meno mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ar meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei meno mokyklos komplektavimo galimybes.

8. Prioritetai priimant vaikus į meno mokyklą teikiami:

8.1. gabiems dailei, choreografijai, muzikai vaikams ir jaunimui;

8.2. vaikams ir jaunimui, norintiems plačiau ir išsamiau susipažinti su kūrybos procesu, meninės raiškos įvairove, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus.

9. Prašymai ir dokumentai mokytis meno mokykloje priimami ir registruojami mokykloje nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 7 d.

10. Prašyme nurodoma:

10.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

10.2. programa, kurią nori lankyti;

10.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė;

10.4. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje šalyje ar užsienyje).

11. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų – pats mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

12. Meno mokykloje pageidaujantiems ugdytis mokiniams gegužės 1-15 dienomis organizuojamos konsultacijos.

13. Priėmimas į meno mokyklą vykdomas:

13.1. pagrindinis – gegužės 15-30 d. ir rugpjūčio 25-30 d.

13.2. papildomas – ne vėliau kaip iki rugsėjo 7 d.

13.3. jei yra laisvų vietų, į meno mokyklą gali būti priimami iš kitų meno, muzikos ar dailės mokyklų atvykę mokiniai, kurie pateikia lankytos mokyklos pažymą.

14. Meninių duomenų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Kalvarijos meno mokyklą komisija, kuri surašo mokinio vertinimo protokolą.

15. Kalvarijos meno mokyklos priėmimo komisija vertina:

15.1. Dailės programoje – mokinių sugebėjimą intuityviai perteikti savo idėją, įvertinti savo darbą ir jį pristatyti.

15.2. Muzikos programoje – muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį.

15.3. Choreografijos programoje – rankų ir kojų judesių orientaciją, lankstumą, šoklumą, ritminių darinių atkartojimą.

                                                                        

                                                                                                IV. MOKINIŲ AMŽIUS

16. Rekomenduotinas mokinių amžius pagal programas:

16.1. pradinio ugdymo muzikos programa – 7-12 metų;

16.2. pradinio ugdymo choreografijos programa – 7-10 metų;

16.3. dailės pagrindinio ugdymo programa – 12-16 metų;

16.4. pagrindinio ir muzikos mėgėjų  ugdymo programas mokiniai priimami baigę pradinio ugdymo programas;

16.5. dailės, choreografijos, muzikos išplėstinio ugdymo programas mokiniai priimami baigę pagrindinio ugdymo programas;

16.6. išplėstinio ugdymo meninę praktiką mokiniai gali būti priimami nebaigę pagrindinio ugdymo programos, bet turintys labai gerus muzikinius, choreografinius duomenis.

  V. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

17. Mokinių priėmimas į meno mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

18. Su priimtų į mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) iki pirmos mokymosi dienos sudaroma ugdymo sutartis. Sutartyje aptariami neformaliojo ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

19. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-16 metų mokinys sutartį gali pasirašyti pats, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką leidimą.

20. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama gaunamų dokumentų registre.

21. Už teisingą gaunamų dokumentų registro tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos direktorius.

22. Vaikų, priimtų į meno mokyklą, sąrašai paskelbiami mokyklos interneto svetainėje, skelbimų lentose ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo pasirašymo dienos.

23. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka meno mokykloje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Susidarius tvarkoje nenumatytoms aplinkybėms, sprendimą dėl mokinių priėmimo į meno mokyklą, suderinęs su Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju, priima mokyklos direktorius.

_______________________