Nuostatai

      

PATVIRTINTA   

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-40

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalvarijos meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kalvarijos meno mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Kalvarijos meno mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191812635.

3. Mokyklos įsteigimo data – 1984-08-25.

4. Teisinė forma –  Biudžetinė įstaiga, kodas 950.

5. Priklausomybė – Kalvarijos savivaldybės Mokykla.

6. Savininkas - Kalvarijos savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba, kodas 188744836, adresas Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija. Jos kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

7.3.priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo;

7.5. priima sprendimus dėl mokyklos skyrių steigimo ar likvidavimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir  nutraukia jos  įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus LR biudžetinių įstaigų įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė – Vytauto g. 11, LT- 69216, Kalvarija.

9. Grupė – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3160.

10. Tipas – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3161.

11. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

12. Mokymo forma – grupinio ir pavienio.

13. Pagrindinė paskirtis – Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, kodas 31614201.

14.Kitos paskirtys :

14.1. Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, kodas 31614201.

14.2.Neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla, kodas 31614202.

            14.3. Neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla, kodas 31614203.

15. Vykdomos švietimo programos – muzikinio, choreografinio ir dailės ugdymo programos.

16. Ugdymo veiklos laikotarpis neribotas.

17. Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo turintis sąskaitas banke, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

 

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas (kodas 85).

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitas mokymas (kodas 85.5);

20.2. kitos veiklos rūšys:

20.2.1. kultūrinis švietimas (kodas 85.52);

20.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);

20.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

20.2.4. muzikos instrumentų, dekoracijų, rūbų nuoma (kodas 77.29.30);

20.2.5. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29.20);

20.2.6. vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20);

20.2.7. archyvų veikla (kodas 19.5.)

20.2.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20).

21. Mokyklos veiklos tikslas – per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti menines, bendrakultūrines kompetencijas per muziką, dailę ir šokį.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, tenkinant saviraiškos, pažinimo ir ugdymo(-si) poreikius;

22.2. atskleisti ugdytinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą;

22.3. stiprinti mokinių meninę brandą, laiduoti ugdymo(-si) tęstinumą aukštesnės pakopos meninio profilio institucijose;

22.4. bendradarbiauti su savivaldybės, šalies ir užsienio švietimo ir kultūros įstaigomis, plėtoti kultūrinius mainus;

22.5. individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią muzikinio, meninio ugdymo programą;

22.6. puoselėti prigimtines menines ugdytinio galias (intelektualines, emocines, valios ir kitas), lemiančias kūrybinės asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

22.7. užtikrinti ugdymo(-si) kokybę, saugią ir sveiką aplinką.

23. Mokyklos funkcijos:

23.1. užtikrina geros kokybės švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

23.2. vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis neformaliojo švietimo programomis, formuoja ugdymo turinį atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus bei jų amžių, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.3. vykdo pradinio, pagrindinio, kryptingo (išplėstinio) meninio ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo programas bei mokinių ir Mokyklos poreikius tenkinančius programų modelius;

23.4. sudaro palankias sąlygas mokinių veiklai, programų pasirinkimui;;

23.5. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimą;

23.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, skleisti gerąją patirtį;

23.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

23.9. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

23.10. dalyvauja projektinėje veikloje;

23.11. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

23.12. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, plenerus, parodas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

24 Baigus neformaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Baigus kitas programas ar jų dalį, išduodami Mokyklos pažymėjimai, pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pažymėjimų išdavimo tvarką.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama paskirtas funkcijas, turi teisę:

25.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir ugdymo(-si) veiklos būdus;

25.2. kurti naujus ugdymo(-si) modelius;

25.3. Kalvarijos savivaldybės tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo sutartis ir kitas su Mokyklos veikla susijusias sutartis;

25.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir organizacijomis;

25.5. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993 Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

25.7. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

25.8. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

25.9. teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

26. Mokyklos pareigos:

26.1. užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

26.2. sveiką, saugią aplinką;

26.3. geros kokybės švietimą;

26.4. ugdymo, švietimo programų vykdymą;

26.5. atvirumą vietos bendruomenei;

26.6. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

27.1. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius;

27.2. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba;

27.3. Mokyklos ugdymo programas, suderintas su Mokyklos taryba ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriumi bei patvirtintas Mokyklos direktoriaus.

28. Mokyklos direktorius:

28.1. organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

28.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, tvirtina pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skatina juos, prireikus skiria drausmines nuobaudas;

28.4. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos pasiekimus ir tradicijas paskelbimą;

28.5. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią Mokyklos aplinką;

28.6. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

28.7.planuoja materialinius ir intelektualinius išteklius;

28.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistikos ataskaitos būtų teisingi;

28.9. vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;

28.10. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms įgyvendinti;

28.11. puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius, palaiko ryšius su bendruomene, Mokyklos rėmėjais, visuomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

28.12. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

28.13. užtikrina veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą;

28.15. sudaro komisijas, darbo grupes, sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;

28.16. pagal pareigybės priskirtą kompetenciją rašo įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.17. tvirtina mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, metodines rekomendacijas bei kitus norminius dokumentus susijusius su mokyklos veikla.;

28.18. užtikrina priešgaisrinę saugą mokykloje ir jos teritorijoje;

28.19. laikosi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

28.20. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka procedūras;

28.21. organizuoja Mokyklos teritorijos ir prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie įtariamus smurto ar prievartos  atvejus.

28.22. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sąlygas atestuotis;

28.23. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.24. atstovauja Mokyklai kitose institucijose; 

28.25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui.

28.26. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Kalvarijos savivaldybės tarybai.

28.27. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos veiklos, ugdymo organizavimo ir kitais aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali kviesti atskirų ugdymo programų klasių mokinių susirinkimus, savivaldos institucijų ir vadovų pasitarimus.

30. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą.

31. Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Direktorius konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kalvarijos savivaldybės tarybai

32. Laikinai direktoriui nesant mokykloje, sergant, išvykus į komandiruotę, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriui atostogaujant jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba pedagoginis darbuotojas paskirtas direktoriaus įsakymu.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

33. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos – Mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinės grupės ir metodinė taryba.

34. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų bendruomenei, demokratiniam Mokyklos valdymui.

35. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai ir 3 mokiniai.

36. Mokyklos taryba renkama:

36.1. tėvai – atviru balsavimu bendrame tėvų susirinkime. Į tarybą negali būti deleguoti Mokykloje dirbantys mokinių tėvai. Nutarimas priimamas dalyvaujančių narių balsų dauguma;

36.2. mokytojai – atviru balsavimu Mokytojų tarybos posėdyje. Nutarimas priimamas dalyvaujančių narių balsų dauguma;

36.3. mokiniai atviro susirinkimo metu deleguoja ne jaunesnius kaip 14 metų mokinius;

36.4. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrenkamas atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje (Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius).Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

36.5. Pirmajame Mokyklos tarybos posėdyje  išrenkamas mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Nutarimas priimamas dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

37. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Neeiliniai Mokyklos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Mokyklos tarybos pirmininko, mokyklos direktoriaus, daugiau negu pusės Mokyklos tarybos narių ar mokinių tėvų iniciatyva. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

38. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.

39. Mokyklos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito vieną kartą per metus ją rinkusiems Mokyklos bendruomenėms nariams.

40. Mokyklos tarybos nariai renkami trijų metų kadencijai.

41. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį delegavę atstovai.

42. Nutraukus veiklą mokyklos taryboje, naujas narys renkamas atitinkamai pagal 36.1; 36.2; 36.3 nuostatų dalis.

43. Mokyklos tarybos veiklos sritys:

43.1.teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

43.2.aprobuoja Mokyklos nuostatus, Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, ugdymo programas, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus teikiamus direktoriaus;

43.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, mokyklos ugdymo planui;

43.4.teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius;

43.5. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

43.6. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo;

43.7. svarsto kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui;

43.8. išklauso metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;

43.9. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus;

43.10. svarsto Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, teikia siūlymus;

43.11. deleguoja atstovus į Mokyklos mokytojų atestacijos komisiją.

44. Mokyklos tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

45. Mokytojų taryba – nuolatinė Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

47. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai Mokytojų tarybos posėdžiai. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

48. Mokytojų taryba:

48.1. aptaria  darbo planą, pedagoginės veiklos formas ir metodus, ugdymo ir Mokyklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir planus;

48.2. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo, pervedimo iš vienos ugdymo programos į kitą, mokinių skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš Mokyklos klausimus;

48.3. sprendžia sveikos ir saugios Mokyklos užtikrinimo klausimus;

48.4. priima nutarimus teisės aktais nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

48.6. svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis;

48.7. organizuoja susirinkimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais su ugdymu ir koncertine veikla susijusiais klausimais

49. Metodinės grupės ir metodinė taryba:

49.1 Mokykloje sudaromos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės ir metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja naujovių diegimą, koncertinę veiklą mokykloje ir už jos ribų, teikia Mokyklos direktoriui suderintus siūlymus dėl ugdymo turinio, ugdymo plano, ugdymo programų, ugdymo proceso organizavimo, ugdymo sąlygų gerinimo.

49.2. Metodinės grupės nariai yra vieno ar giminingų dalykų mokytojai. Grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai, jai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

49.3. Metodinės tarybos ir metodinių grupių posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

49.4. Metodinių grupių vadovai ir Metodinė taryba renkama dvejiems mokslo metams.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

50. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52 Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, atestacija vykdoma ir kvalifikacija tobulinama švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais.

53.Mokytojų atestacija vykdoma vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

54. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

55. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

56. Mokyklos lėšų šaltiniai:

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas programų išlaidų sąmatas;

56.2. biudžetinės įstaigos pajamos, skirtos išlaidoms dengti;

56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

57. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Kalvarijos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami išorinius vertintojus.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Mokyklos Nuostatai keičiami ir papildomi Kalvarijos savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus iniciatyva.

62. Mokyklos Nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Kalvarijos savivaldybės taryba.

63. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo priima Kalvarijos savivaldybės taryba.

64. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

      65. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

      66. Pranešimai, kuriuos remiantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje arba vietos spaudoje.

      67. Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

      68. Mokykla turi interneto svetainę http://www.kalvarijosmm.lt

_______________________________

 

 

PRITARTA

Kalvarijos meno mokyklos tarybos

2015 m. kovo 17 d. protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 2)

 

Kalvarijos meno mokyklos direktorius                                                               Juozas Ciprisevičius