Veiklos ataskaitos

2020-01-10

 

________KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

 

(švietimo įstaigos pavadinimas)

 

_____JUOZO CIPRISEVIČIAUS

 

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

_2020-01-07 Nr. _2

 

(data)

 

__Kalvarija

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

I SKYRIUS

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

 

 

 

        Rengiant ir įgyvendinant Kalvarijos meno mokyklos 2016-2020 metų strateginį planą, vadovautasi pagrindiniais, švietimą reglamentuojančiais, dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, mokyklos nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintais dokumentais, teisės aktais.  Mokyklos strateginį planą parengė 2015 m. rugsėjo 7 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-66 „Dėl darbo grupės Kalvarijos meno mokyklos strateginio plano 2015-2020 m. projektui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė. Jos pasiūlymus svarstė pedagogai metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų, atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus. Kalvarijos meno mokyklos strateginio plano tikslas – numatyti mokyklos veiklos prioritetus ir pokyčius 2016-2020 m. laikotarpiui.

       Vienas iš tikslų ir uždavinių strateginiame plane buvo sukurti saugią kokybišką ugdymo(si) aplinką.  Mokykloje įgyvendintas projektas ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“.  Atlikti modernizavimo darbai, atnaujinti kabinetų baldai, muzikos instrumentai , nupirktos ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga, šiuolaikinis informacinis ekranas.

    Įgyvendinant 2019 m. veiklos programą buvo kreiptinas dėmesys į kūrybiškumo, atsakomybės, bendradarbiavimo, pagarbos, tobulėjimo ir profesionalumo vertybėms. Tikslas – šiuolaikiškų ugdymo metodų įvairovės kūrybiškas taikymas ugdymo procese, mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenės telkimas bendrai kūrybinei partnerystei, saugios, estetiškos aplinkos kūrimas. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo buvo iškelti uždaviniai – aprūpinti kabinetus moderniomis mokymo priemonėmis, įtraukti mokinius, mokytojus, tėvus organizuojant koncertus, meninius projektus, parodas ar kitokią veiklą, kurti saugią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

 

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

 

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. .Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3.-CPVA-R-725-41-0005 ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ atlikti numatytus pirkimus ir atsiskaityti su agentūra.

Atlikti viešuosius pirkimus laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Kalvarijos meno mokyklos viešųjų pirkimų taisyklių ir reglamento. Atsiskaityti su agentūra.

 Atlikti viešieji pirkimai ir atsiskaityta su agentūra 2019 m. III ketv. 

Projektas įgyvendintas. Atlikta agentūros finansinė patikra.

Informacija pateikta internetinėje erdvėja.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Suorganizuoti Tarptautinį liaudiškos muzikos festivalį – konkursą ,, Kanklėmis kankliuokime sutartinę traukime“.

Skatinti mokinių muzikinę kūrybinę raišką. Ugdyti mokinių teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniame – kultūriniame gyvenime nuostatas.

Pakviesta Punsko (Lenkija) , Černiachovskio (Rusija) ir 23  Lietuvos meno ir muzikos mokyklų kolektyvai.

Projektas įgyvendintas,

 2019 m. III  ketv.

Festivalyje – konkurse dalyvavo kolektyvai iš Alytaus, Vilkaviškio, Klaipėdos, Kalvarijos, Kėdainių, Marijampolės, Jurbarko, Kauno, Černiachovskio ir Punsko.

Svečiai iš Rusijos koncertavo ir Kalvarijos miesto šventėje.

1.3. Mokykloje įrengti informacinį ekraną valdomą iš mokyklos direktoriaus kompiuterio.

Skelbimų turinys bus komponuojamas iš paveikslėlių, video failų, teksto ar bėgančios eilutės. Bus užkertamas kelias nepageidaujamai informacijai.

Įgyvendinta, 2019 m. II ketv.

Įsisavinta ekrano valdymo programa. Ekranas naudojamas informacijos ir kūrybinių darbų sklaidai.

1.4.  Parengti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planus 2019-2020 m. m

  Vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis. Apsvarstyti mokyklos metodinėje taryboje, mokytojų ir mokyklos tarybose .

 Parengti 9 (devynių) ugdymo programų įgyvendinimo planai, 2019 m. II ketv.

 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. D-216 planai suderinti.

 

 

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

 

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.-------------

--------------- 

 

 

 

3.     Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

 

 

 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

 

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

1.     Dalyvauta Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2020“ mokinių atrankos komisijos darbe.

Atstovauta mokyklai turint kompetencijas. Mokiniai garsina mokyklą.

2.     Pateikta paraiška ,, Kalvarijos meno mokyklos lauko aplinkos kokybės gerinimas“

Estetinė aplinka suteiks galimybę pamokas vesti lauke.

3.     Skaitytas pranešimas ,,Kalvarijos pučiamųjų instrumentų orkestro tradicijos“ Druskininkų švietimo centre.

Pateikta Kalvarijos meno mokyklos pučiamųjų orkestro istorija.

4.     Pagilinau profesines kompetencijas seminare ,, Neformaliojo vaikų švietimo kokybės aktualijos“

Mokinių akademiniai koncertai bus orientuoti į kūrinių atlikimo ir interpretacijos rodiklius.

5.     Mokykloje eksponuojami mokinių dailės kūriniai.

Mokyklai suteikiamas erdvės, estetinės dinamikos, jaukios aplinkos įvaizdis.

 

 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

4.1.----------

 -------------

 ------------------

 ---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

 

 

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

 

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

 

 

 

 

 

 

 

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

 

6.1.Strateginis mokyklos valdymas.

6.2. Meno mokyklos vidaus ir išorės vertinimas.

 

 

 

 

 

___Direktorius_________________ __________       _Juozas Ciprisevičius___2020-01-15

 

 

 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                 (parašas)                            (vardas ir pavardė)               (data)

 

 

 

IV SKYRIUS

 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: __ Direktoriaus veikla vertinama                    .

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

_Mokyklos tarybos  pirmininkė                                           Renata Vaitulionienė     2020-02-04

 

(mokykloje – mokyklos tarybos

 

įgaliotas asmuo)                                                 (parašas)                              (vardas ir pavardė)                   (data)         

 

 

 

 

 

 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

_____________________ _____________________________________

 

(švietimo įstaigos savininko teises ir             (parašas)                    (vardas ir pavardė)                         (data)

 

pareigas įgyvendinančios institucijos

 

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

 

pareigos)

 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-01-07

v

________KALVARIJOS MENO MOKYKLA

(švietimo įstaigos pavadinimas)

_____JUOZO CIPRISEVIČIAUS

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

_2019-01-07 Nr. _1

(data)

__Kalvarija

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

        Įgyvendinant strateginio plano ir mokyklos veiklos plano kryptis nemažas dėmesys buvo kreipiamas į mokyklos viziją – meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime. Dalyvavome mokyklos, savivaldybės, Respublikiniuose ir Tarptautiniuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose – konkursuose, pleneruose.

      Tobulinant savo profesines žinias ir įgūdžius vadovautasi vertybėmis – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, pagalba, tobulėjimas, profesionalumas. Mokytojai ir administracija savo kompetencijas tobulino seminaruose, pleneruose, konkursuose, metodinėse- dalykinėse konferencijose.

       Vienas iš uždavinių strateginiame plane buvo sukurti saugią kokybišką ugdymo(si) aplinką. Šiuo metu mokykloje įgyvendinamas projektas ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“. 2018 metais mokykloje atlikti modernizavimo darbai, atnaujinti baldai, muzikos instrumentai , nupirkta ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga.

      Mokyklos strateginiame plane ir veiklos programoje buvo iškeltas uždavinys – viešoje erdvėje skleisti mokyklos filosofijos, vizijos ir misijos įgyvendinimo sėkmės pavyzdžius.

  Tuo tikslu ugdytinių pasiekimai, netradiciniai  renginiai, mokinių dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose – festivaliuose viešinami mokyklos ir atskirų mokytojų socialinėse paskyrose ,,facebook“ ir internetinėje svetainėje.

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1.Plėtoti partnerystės ir viešuosius ryšius.

 Bendradarbiauti su Kalvarijos savivaldybėje esančiomis ir veikiančiomis bendruomenėmis.

Viešinti mokyklos veiklą ir pasiekimus ,,Facebook“ paskyroje

Bus pasirašytos 4 (keturios) sutartys, 2018 m. II-IV ketv.

Bus sukurta paskyra ir informacija viešinama ,,Facebook“ , 2018 m. III-IV ketv.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Jungėnų, Aistiškių, Akmenynų ir Salaperaugio kaimo bendruomenėmis.

,,Facebook“ puslapis sukurtas 2018-05-16 d. , informacija viešinama.

1.1. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai koncertinėje veikloje, Respublikiniuose ir Tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.

 Įgyvendinti mokyklos veiklos programą. Pasirūpinti intelektualiniais ir materialiniais resursais.

 Bus organizuota iki 10 – ies išvykų 2018 m. II – IV ketv.

Dalyvavome  5 (penkiuose) Tarptautiniuose  ir 13 (trylikoje) Respublikiniuose festivaliuose –konkursuose.

1.3.Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3.-CPVA-R-725-41-0005 ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ Pirkimo sąlygų, techninės užduoties, sutarčių projektų ir kitų dokumentų paruošimas mokyklos vidaus patalpų remontui.

 Parengti mokyklos vidaus patalpų remonto dokumentus. Atlikti viešuosius pirkimus laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Kalvarijos meno mokyklos viešųjų pirkimų taisyklių ir reglamento

 Bus parengti  dokumentai ir atlikti viešieji pirkimai 2018 m. II-III ketv.

 Kalvarijos meno mokyklos viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. gegužės 7 d. posėdžio protokolu Nr. 1 Patvirtinti pirkimo dokumentai.

Per CVP IS  sistemą paskelbtas konkursas ir 2018-06-25 d. pasirašyta statybos rangos sutartis.

1.4. Parengti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planus 2018-2019 m. m.

 Vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis. Apsvarstyti metodinėje taryboje, mokytojų ir mokyklos tarybose.

 Bus parengti 8 (aštuoni) ugdymo programų planai, 2018 m. II ketv.

 Neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planai 2018-2019 m. m. suderinti Kalvarijos meno mokyklos tarybos 2018 m. gegužės 29 d. protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 1).

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-318

Patvirtinti Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-21

1.5. Tobulinti savo kvalifikaciją

 Vadovas įgis profesinių žinių, kompetencijų ir kvalifikacinių gebėjimų.

 Sudalyvauti  3(trijuose) kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 2018 m. II-IV ketv.

 Dalyvauta:

1.Seminare ,,Nauji vadybos metodai švietimo įstaigų tobulinime“

2.Edukacineme seminare ,,Garso architektūra“

3. Seminare ,,Duomenų apsaugos reforma: pokyčiai ir kaip juos įveikti.

 1.6.Sudaryti sąlygas mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

Įgytas žinias mokytojai pritaikys ugdymo programų įgyvendinimui.

Visi mokytojai bus paskatinti tobulinti savo kompetencijas,

2018 m. II – IV ketv.

Mokytojai savo kompetencijas kėlė 15 (penkiolikoje) dalykinių seminarų . Visi mokyklos darbuotojai išklausė higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo specialią programą.  

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.-------------

--------------- 

2.      Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Atlikti septyni, mokyklos vykdomo projekto, viešieji pirkimai:

1.Modernizavimo darbai.

2.Ugdymo priemonių įsigijimas (projektorius,).

3.Ugdymo priemonių įsigijimas (pučiamieji instrumentai).

4. Ugdymo priemonių įsigijimas (dailės priemonės).

5. Kompiuterinė įranga.

6. Dailės baldų įsigijimas.

7. Baldų įsigijimas.

Pagerėjo mokyklos materialinė bazė ir ugdymo kokybė.  

3.2.Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-158 Patvirtintas Kalvarijos meno mokyklos 2018-2019 mokslo metais klasių (grupių) skaičius ir dydis.

Padėjo tiksliau apskaičiuoti ir paskirstyti mokyklos asignavimus. 

3.3.Dalyvauta seminare ,,LR Darbo kodekso normų taikymas. Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistema“

Taikydami šią sistemą, mokytojams buvo apmokėta už mokyklos bendruomenei naudingus darbus.

3.4.Dalyvauta seminare ,, Netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko pasiekimų ir pažangos“

Mokytojai skatinami taikyti netradicinius ugdymo metodus. Ugdytiniai geriau įsisavina užduotis.

3.5.Išklaušklausiaiu darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kompetencijos tobulinimo kursą.

Atnaujintos žinios padėjo išvengti nelaimingų atsitikimų, atliekant mokyklos modernizavimo darbus. 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

4.1.----------

 -------------

 ------------------

 ---------------

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1.Strateginis mokyklos valdymas.

6.2.Meno mokyklos partnerystė ir bendradarbiavimas.

___Direktorius_________________ __________       _Juozas Ciprisevičius___2019-01-

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                 (parašas)                            (vardas ir pavardė)               (data)

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: __

_________________________________________________________________________

_Mokyklos tarybos  pirmininkė                                               Renata Vaitulionienė     2019-01-

(mokykloje – mokyklos tarybos

įgaliotas asmuo)                                                 (parašas)                              (vardas ir pavardė)                   (data)         

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ _____________________________________

(švietimo įstaigos savininko teises ir             (parašas)                    (vardas ir pavardė)                         (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

2017-06-14

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖSTARYBA


SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2017 m. balandžio27 d.

Nr.

T-65

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p., Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1, 236 p. ir atsižvelgdama į Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2017-03-15raštą Nr. D 3-11 „Dėl pritarimo Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai“, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimasgali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Mero pavaduotojas atliekantis mero pareigas 

Kęstutis Bagdanavičius                                                                           

ParengėG. Bujauskas

Suderino G. Zavistauskas

Redagavo V. Skilandienė


          PRITARTA

 Kalvarijos savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-65

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.Bendros žinios apie įstaigą:

Mokyklos filosofija:

,,Kiek mumyse yra ramybės, išminties ir meilės, tiek mes ir stiprūs, tiek mes ir kūrėjai, tiek mes kartu galime vesti savo mokinius kuriančios brandos link‘‘ 

2.Prioritetai:

2.1. Mokykloje įgyvendinamų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų harmoningas funkcionavimas.

3. Tikslai:

3.1. Ugdymo ir švietimo kokybės užtikrinimas, atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus.

3.2. Tobulinti ugdymo procesą, plečiant ugdytinių menines kompetencijas ir meninę veiklą.

3.3. Skatinti mokytojus tobulinti savo kompetencijas.

4. Uždaviniai:

4.1. Skatinti ugdytinių motyvaciją ruoštis pamokoms savarankiškai.

4.2. Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar kitokią veiklą, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai.

4.3. Plėtoti ugdytinių kompetencijas aktyviai dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, Lietuvos moksleivių dainų šventėje ir kituose renginiuose.

4.4. Ugdyti socialiai aktyvų, kultūringą pilietį.

4.5. Siekti pedagogų profesinio tobulėjimo.

2. Mokyklos darbuotojų skaičius, kvalifikacija, kaita:

Bendras skaičius

Administracijos darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Nepedagoginiai darbuotojai

27

2

19

6

2.1. Išsilavinimas: 16 mokytojų su aukštuoju išsilavinimu; 3 mokytojai su aukštesniuoju.

2.2. Kvalifikacija: 6 mokytojai metodininkai; 7 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai, 1 koncertmeisteris.

3.Etatų skaičius mokykloje:

Etatai

Pedagoginiai

Administracija/ darbuotojai

Iš viso:

18,55

6

Priklauso:

18,55

6

4.Pedagogų pagal dėstomus dalykus kvalifikacija:

4.1. Mokyklos vadovai ir mokytojai tobulino savo  kvalifikaciją  59  dienas.

4.2. Vidutiniškai vienas pedagoginis darbuotojas tobulino savo kvalifikaciją 2 dienos.

4.3. Pedagogų kėlusių kvalifikaciją skaičius – 14.

4.4. Išlaidos už seminarus iš spec. lėšų – 264,92 Eur.

5. Mokinių skaičius :

Bendras mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius

2013/2014 m. m.

2014/2015 m. m.

2015/2016 m. m

173

170

175

5.1. 2016 metais mokyklą baigė – 16 mokinių.

5.1.1. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduoti – 7 mokiniams.

5.1.2. Kalvarijos meno mokyklos pažymėjimai išduoti 9 mokiniams.

6. Ugdymo proceso organizavimas:

6.1  Kalvarijos meno mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1d., baigiasi gegužės 31 d..

6.2. Moksleivių atostogos derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų rudens, Kalėdų, Velykų ir 4-5 klasių moksleivių papildomomis atostogomis.

6.3 Meninio ugdymo branduolys – moksleivių meninę raišką ir brandą užtikrinanti rekomenduojamų dalykų visuma.

6.4. Į mokyklą mokiniai priimami  Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-11-11 patvirtintą Mokinių priėmimo į Kalvarijos meno mokyklą tvarką.

6.5. Baigus Kalvarijos meno mokyklos pagrindinio ugdymo programą mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201).

6.6. Mokiniai kurie baigia dalį programos išduodami Kalvarijos meno mokyklos pažymėjimai.

7. Mokyklos finansavimas :

Patvirtinti asignavimai  (Eur)

Iš viso:

Realiai gautos

lėšos

Negautos lėšos

2016 m.

2016 m.

2016 m.

Aplinka

190700,00

190700,00

-

Lėšos pavėžėjimui

   301,30

   301,30

-

Mokinio krepšelio lėšos

26800,00

26800,00

-

Deleguotos

     590,00

     590,00

Dainų šventei

3280,00

3280,00

Pajamos už suteiktas paslaugas

12700,00

12700,00

-

Iš viso

234371,30

234371,30

-

7.1. 2016 metais gauta  191,30Eur  paramos lėšų (pajamų mokesčio 2 procentus).

8. Mokyklos mokytojų ir mokinių dalyvavimas festivaliuose, konkursuose, koncertuose:

8.1. Veikla:

Savivaldybės

Respublikiniuose

Tarptautiniuose

Mokykloje

1.Popietė ,,Uždekim gerumo žvakelę“.

2. Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidaryme .

3. Kalvarijos VVG konferencijoje.

4. Kalvarijos Globos ir užimtumo centre.

5. Mokslo ir žinių dienos paminėjime.

6. Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje.

7. Joninių šventėje.

8. Aistiškių laisvalaikio salėje mokinių popietėje ,,Papuoškime žemę baltais gerumo žiedais“.

9. Jaunųjų dizainerių festivalyje.

10 Festivalyje ,,Norim šokti 2016“.

11.Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime.

12 Muzikiniame – literatūriniame renginyje ,,Didžioji meno dvasia“.

13. Kalvarijos vaikų lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ ,, Šokių studijos koncerte“.

1.Respublikinėje parodoje – konkurse ,,Žiemos puokštė.

2. XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje.

3. XVI – ajam jaunųjų pianistų festivalyje – maratone.

4. Antrajame Respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse ,,Peizažas – rudens spalvos“

5. Piešinių konkurse ,,Kūnas ir siela“.

6. Respublikiniame chorų konkurse.

7. Respublikinėje moksleivių dainų šventėje ,,Tu mums viena“.

8. III – jame Respublikiniame festivalyje ,,Tegyvuoja akordeonas“.

9. Akordeonininkų sąskrydyje.

10. Vakarų krašto dainų šventėje.

11. Dailės plenere ,,Po dangaus skliautu raštuotu“.

12. Trečiajame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse ,,Lietuvos architektūros perlai“.

13 VII Respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių ansamblių konkurse – festivalyje.

14. VII Respublikiniame jaunųjų pianistų techninės pjesės konkurse.

15. Lietuvos Jaunųjų dizainerių konkurse ,,PaKaba 2016“.

16. VIII Avangardinės mados konkurse –festivalyje ,, Avangardas 2016“.

17. Marijampolės apskrities jaunųjų dizainerių konkurse ,,Adata – 2016“.

18. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse ,,Dainų dainelė -2016“.

19. V Respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio festivalyje – konkurse ,,Pavasarinė šokių pynė“.

20. Muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalyje ,,Kanklės plius ...“.

21. IV Respublikiniame tautinių instrumentų , kamerinių ansamblių festivalyje – konkurse ,,Keturnytis“.

1. Tarptautiniame mokinių meninės kūrybos darbų konkurse ,,Kalėdų atvirukas“.

2. Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Gintarinis glisando“.

3. Tarptautiniame Linedance šokių festivalyje.

4. V – jame vaikų ir jaunimo konkurse – festivalyje ,,Čiurlionio krašto spalvos“.

1.Kanklininkių, akordeonininkų ir smuikininkų koncertas.

2.Pučiamųjų ir mušamųjų ugdymo programos mokinių koncertas.

3. Solfedžio popietė ,,Mįslės mįslelės, natos natelės“

4. Kūryba širdimi – Padainuok mano dainą.

4.J.Gruodžio konservatorijos dainavimo metodinės grupės mokinių koncertas.

5. Kauno J.Naujalio styginių kvarteto ,,Mozaika“ koncertas.

6. Neformaliojo vaikų pažymėjimų įteikimo šventėje.

7. Lazdijų meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas.

8. Choreografijos mokinių koncertas.

9.Edukacinė pamoka  Lietuvos operos ir baleto teatre.

10 . Šeimyninio muzikavimo koncertas ,,Kartos muzikuokime drauge“.

11. Moksleivių viktorina ,,Nata‘‘.

12. Gitaros mokinių koncertas Tarptautiniai moters dienai paminėti.

8.1.2  2016 m. gegužės ir gruodžio mėn. Kalvarijos meno mokykloje vyko visų ugdymo programų akademiniai koncertai į kuriuos buvo kviečiami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

8.2. Laimėjimai:

Savivaldybės

Respublikiniai

Tarptautiniai

Koncertavo

Dalyvavusių skaičius.

5

14

13

173

Nugalėtojų skaičius

4

9

10

-

9. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai  (už suteiktas paslaugas, kiek surinkta, kiek kam panaudota, kas įsigyta, kas dėl lėšų trūkumo neįgyvendinta):

Ryšiai

Transportas

Prekės

Šiukšlės

Šildymas

Vanduo

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

1201,34

334,70

3117,38

118,82

3127,50

418,01

Elektra

Paslaugos

Kvalifikacija

Ilgalaikis turtas

Atlyginimai ir sodra

Iš viso

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

852,33

3500,00

329,92

900,00

216890,00

230790,00

10. Pagrindinės įstaigos problemos:

10.1. Mokinių skaičiaus mažėjimas choreografijos ir muzikos ugdymo programose. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. Važinėjantys mokiniai derinasi prie autobuso grafiko, bet ne prie ugdymo pamokų. Patalpos nepritaikytos meno mokyklai, trūksta erdvės choreografijos pamokoms, netinkama garso izoliacija.

11. Vadyba ir administravimas:

11.1. Mokyklai vadovauja Kalvarijos meno mokyklos direktorius Juozas Ciprisevičius, II vadybinė kategorija pratęsta iki 2021 m., mokytojas metodininkas.

11.2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Stražnickaitė,  vyresnioji mokytoja.

11.3. Mokyklos taryba aprobavo šiuos dokumentus:

11.3.1.  2016 metų Kalvarijos meno mokyklos veiklos planą.

11.3.2. 2016-2017 mokslo metų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

11.3.3.  2016-2020 m. strateginį planą.

11.4. Mokytojų taryba pritarė šiems dokumentams:

11.4.1.  2015-2016 m. m. direktoriaus ataskaitai.

11.4.2.  2016-2017 m. m. ugdymo programai.

11.4.3.  Pamokų krūvio pasiskirstymui.

11.4.4.  Mokyklos veiklos įsivertinimo rodikliams.

11.4.5.  Mokytojų delegavimui į mokyklos tarybą.

11.4.6.  2017 m. mokyklos veiklos programai.

11.4.7.  Mokinių atsiskaitomų kūrinių tvarkai.

11.4.8.  Mokytojų dokumentacijos pildymo tvarkai.

12.Partnerystė, veiklos tobulinimas:

12.1. Mokykla bendradarbiauja su Kalvarijos savivaldybės kultūros centru, Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka, Kalvarijos gimnazija, Lazdijų meno mokykla, Jonavos J.Miščiukaitės meno mokykla, Vilkaviškio muzikos mokykla, M. K.Čiurlionio meno mokykla, Kauno J.Gruodžio konservatorija ir  kitomis įstaigomis integruojantis į respublikinius ir tarptautinius renginius.

13. 2016 metų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus:

13.1. Lietuvoje neformaliojo vaikų švietimo būdu įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos, nėra sukurto kompetencijų pripažinimo mechanizmo. Neformaliojo švietimo rezultatai tėra vaiko asmeninis rezultatas.

14. 2017 metų prioritetai:

14.1. Kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, pagarba, tobulėjimas, profesionalumas.

14.2. Mokyklos materialinės bazės stiprinimas, mokyklos erdvių atnaujinimas.

14.3. Etninės kultūros sklaida mokykloje ir už jos ribų.

14.4. Savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darnos puoselėjimas.

15. Mokyklos vizija:

15.1.Meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame kultūriniame gyvenime.

15.2. Atnaujinti mokyklos erdves, kurios atitiktų  higienos reikalavimus. Vieną kabinetą pritaikyti neįgaliesiems. Atnaujinti mokyklos baldus ir muzikos instrumentus kurie yra morališkai ir materialiai nusidėvėję. Įrengti mokinių poilsio erdves. Įsigyti  šiuolaikiškas ugdymo priemones.


16. Mokyklos misija:

16.1. Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokykla, suteikianti palankias galimybes  sistemingai plėtoti dailės, muzikos ir šokio sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, saviraišką, meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius.

______________________________

2016-05-12

                    PRITARTA

                                                   Kalvarijos savivaldybės tarybos

                                                     2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-47

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1.Bendros žinios apie įstaigą:

Mokyklos filosofija:

,,Įkvėpti vaiką nėra sunku, jis trykšta energija ir kūrybingumu, daug sunkiau nukreipti jo kūrybingumą teisinga linkme.“ M. K. Collins.

2. Prioritetai:

2.1. Mokykloje įgyvendinamų neformaliojo ir formaliojo švietimo programų harmoningas funkcionavimas.

3. Tikslai:

3.1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimas.

3.2. Vidaus audito atlikimas mokykloje.

4. Uždaviniai:

4.1.Susipažinti su  formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rekomendacijomis.

4.2. Paruošti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

4.2. Pateikti mokyklos vidaus audito tyrimų išvadas.

2. Mokyklos darbuotojų skaičius, kvalifikacija, kaita:

Bendras skaičius

Administracijos darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Nepedagoginiai darbuotojai

29

2

21

6

 

2.1. Išsilavinimas: 18 mokytojų su aukštuoju išsilavinimu; 3 mokytojai su aukštesniuoju.

2.2. Kvalifikacija: 6 mokytojai metodininkai; 9 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai, 1 koncertmeisteriai.

2.3. 2015 m. buvo vaduojami trys darbuotojai.

3. Etatų skaičius mokykloje:

Etatai

Pedagoginiai

Administracija/ darbuotojai

Iš viso:

18,55

6

Priklauso:

18,55

6

 4.Pedagogų kvalifikacija:

Dėstomi dalykai

Iš viso mokytojų

Kvalifikacinė kategorija

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

Fortepijonas

3

2

1

Pučiamieji

3

2

1

Mušamieji

1

1

Akordeonas

1

1

Gitara

1

1

Dainavimas

1

1

Koncertmeisteriai

2

2

Choreografija

3

3

Dailė

2

1

1

Muzikos istorija

1

1

Muzikos raštas ir kultūros pažinimas

1

1

Kanklės

1

1

Smuikas

1

1

Iš viso:

21

7

9

5

Procentai

27

41

32

 4.1. Mokyklos vadovai ir mokytojai tobulino savo  kvalifikaciją  25  dienas.

4.2. Vidutiniškai vienas pedagoginis darbuotojas tobulino savo kvalifikaciją 1,2 dienos.

4.3. Pedagogų kėlusių kvalifikaciją skaičius – 10.

4.4. Išlaidos už seminarus iš spec. lėšų – 260,00 Eur.

 5. Mokinių skaičius :

Bendras mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius

2012/2013 m. m.

2013/2014 m. m.

2014/2015 m. m

170

173

174

 5.1. 2015 metais mokyklą baigė – 31 mokinys.

5.1.1.Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduoti – 16 mokinių.

5.1.2. Kalvarijos meno mokyklos pažymėjimai išduoti 15 mokinių.

 6. Ugdymo proceso organizavimas:

 6.1 Kalvarijos meno mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1d., baigiasi gegužės 31 d.

6.2. Moksleivių atostogos derinamos su bendrojo lavinimo mokyklų rudens, Kalėdų, Velykų ir 4-5 klasių moksleivių papildomomis atostogomis.

6.3 Meninio ugdymo branduolys – moksleivių meninę raišką ir brandą užtikrinanti rekomenduojamų dalykų visuma.

6.4. Į mokyklą mokiniai priimami  Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-11-11 patvirtintą Mokinių priėmimo į Kalvarijos meno mokyklą tvarką.

6.5. Baigus Kalvarijos meno mokyklos pagrindinio ugdymo programą mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201).

6.6.Mokiniai kurie baigia dalį programos išduodami Kalvarijos meno mokyklos pažymėjimai.

 7. Mokyklos finansavimas :

Patvirtinti asignavimai  (Eur)

Iš viso: 

Realiai gautos

lėšos 

Negautos lėšos

2015 m.

2015 m.

2015 m.

Aplinka

174689,00

174689,00

-

Lėšos pavėžėjimui

504,00

504,00

-

Mokinio krepšelio lėšos

28094,00

28094,00

-

Pajamos už suteiktas paslaugas

13033,00

13033,00

-

Iš viso

216320,00

216320,00

-

 7.1. 2015 metais gauta  161.00 Eur paramos lėšų (pajamų mokesčio 2 procentus).

 8. Mokyklos mokytojų ir mokinių dalyvavimas festivaliuose, konkursuose, koncertuose:

 8.1. Veikla:

Savivaldybės

Respublikiniai

Tarptautiniai

Mokykloje

1. 21- osios Lietuvos mokinių olimpiados II etape .

2. Vasario 16 renginyje ,,Mes tikrai mylime Lietuvą“ .

3. Respublikiniame vaikų ir jaunimo dainų ir šokių festivalyje ,,Vaikystės spalvos 2015“.

4. Folkloro festivalyje ,,Pas močiutę augau“.

5.Respublikiniame festivalyje ,,Norim Šokti -2015‘‘

6.Rugsėjo pirmosios eisenoje.

7. Kalvarijos sinagogoje koncerte ,,Istoriją kuriame kartu“ .

8. Labdaros ir paramos fondo ,,Sūduvos ateitis“

SKKL atidarymo šventėje.

9. ,,Gabių ir talentingų mokinių“ apdovanojimo šventėje.

10.Kalvarija2015 „Šypsausi savo kraštui“.

11. Eglutės įžiebimo renginyje Kalvarijos socialinės globos namuose.

12.Kultūros centro salėje

,,Pasitinkant didžiasias metų šventes“

13.Apskrities gimnazijų suvažiavimui skirtame koncerte Kalvarijos gimnazijoje.

14.Koncerte skirtame etninei Lietuvos kultūrai „Dainuoju Tau Lietuva“ Jungėnų pagrindinėje mokykloje.

15.Akmenynų bendruomenės namų atidaryme.

16. Muzikinė popietė Kalvarijos bibliotekoje ,,Pasaulio muzika Europoje“

17.Liubavo, Sangrūdos krašto šventėse

18. ,,Žolinių‘‘ šventėje Akmenynuose. 

1.Respublikinėje mokinių parodoje- konkurse ,,Metų laikai“ Lazdijuose.

2. V- Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Linksmoji polkutė 2015“ – kanklininkės ir akordeonininkai.

3. V Respublikiniame Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų festivalyje – konkurse – kanklininkės.

4. Lietuvos ir moksleivių konkurse ,,Tramtatulis“ – Teresė Pučinskaitė.

5. II –oje respublikinėje jaunųjų kanklininkių olimpiadoje ,,Skambiosios stygos“

6. Respublikiniame projekte ,,UBUNTU – aš esu, nes esi tu“

7. XV – jame Žemaitijos ir Klaipėdos festivalyje ,,Trimitatis“ – kanklininkės

8. Respublikiniame koncerte ,,Krosnos talentai – 2015“.

9. VI Respublikiniame konkurse ,,Sentimentai valsui 2015“ – kanklininkės.

10. X Kauno krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pūtikų festivalyje ,,Jonava 2015“ – pūtikai.

11. II – jame Respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse ,,Lietuvos architektūros perlai“

12. Respublikiniame šokių festivalyje ,,Šokio korys“.

13. II Respublikiniame piešimo konkurse ,,Štrichas“

14. Respublikiniame festivalyje ,,Kėdainiai 2015“.

15. V Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje- konkurse ,,Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje.

16. Respublikiniame dailininkų konkurse   ,,Kaip delfinai ir banginiai gyvena laisvėje“

18. Respublikiniame piešinių konkurse ,, Senų daiktų istorijos 2015“

19. XV respublikiniame pianistų festivalyje – maratone.

1. XXX Tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atatranka Lamzdžiai – 2015‘‘- kanklininkės.

2. VI Tarptautiniame festivalyje ,,Varinis aidas“ – šokėjos.

3. Tarptautiniame projekte ,,Istorijos menas“

4. Tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurse ,,M.K. Oginskis. Sugrąžinkime laiką“

5. Tarptautiniame konkurse ,,Gintarinis Glisando“

6. Tarptautiniame festivalyje ,,Visi Sūduviai- vieno medžio šakelės“.

1.Instrumentinių duetų popietė – koncertas.

2. Gitaros mokinių koncertas skirtas Tarptautinei moters dienai.

3.Muzikinė viktorina ,,Nata“

4.Popietė ,,Mamos rūpestėlis“

5.,,Piemenėlių Sekminės“ Lazdijų raj. – kanklininkės.

6.Tarptautinės muzikos dienos paminėjimas.

7.Koncertas išsipildymo akcijos įkvėpti.

8. Konkursas ,,Dainų dainelė 2016“

9.Koncertas ,,Šokių pynė“ Kalvarijos bendruomenei.

10. Pučiamųjų skyriaus ,,Kalėdinis koncertas“

11. Kanklių, smuiko ir akordeono mokinių Kalėdinis – akademinis koncertas.

 8.1.2  2015 m. gegužės ir gruodžio mėn. Kalvarijos meno mokykloje vyko visų ugdymo programų akademiniai koncertai į kuriuos buvo kviečiami mokinių tėvai.

 8.2. Laimėjimai:

  

Savivaldybės

Respublikiniai

Tarptautiniai

Koncertavo

Dalyvavusių skaičius. 

7

22

10

170

Nugalėtojų skaičius

4

10

8

-

 9. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai  (už suteiktas paslaugas, kiek surinkta, kiek kam panaudota, kas įsigyta, kas dėl lėšų trūkumo neįgyvendinta):

Ryšiai

Transportas

Prekės

Šiukšlės

Šildymas

Vanduo

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

1230,00

350,00

1700,00

124,00

1248,00

283,00

 

Elektra

 Paslaugos

Spauda

Kvalifikacija

Ilgalaikis turtas

Atlyginimai ir sodra

Iš viso

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

2015m.

1087,00

3179,00

70,00

260,00

1722,00

1780,00

13033,00

 10. Pagrindinės įstaigos problemos:

10.1.Nepastovus ir kintantis mokyklos finansavimas. Spec. lėšų naudojimas mokyklos aplinkai, bet ne ugdymo proceso gerinimui. Šiuo metu mokyklai reikia saksofono tenoro, trijų ketvirčių smuiko, atnaujinti kabinetuose baldus, renovuoti dailės kabinetą.

     Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl ko nukenčia meninių kolektyvų kokybė. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. Važinėjantys mokiniai derinasi prie autobuso grafiko, bet ne prie ugdymo pamokų. Patalpos nepritaikytos meno mokyklai, trūksta erdvės choreografijos pamokoms, netinkama garso izoliacija.

11. Vadyba ir administravimas:

11.1. Mokyklai vadovauja Kalvarijos meno mokyklos direktorius Juozas Ciprisevičius, II vadybinė kategorija pratęsta iki 2021 m., mokytojas metodininkas.

11.2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Stražnickaitė ruošiasi atestacijai, vyresnioji mokytoja.

11.3. Mokyklos taryba aprobavo šiuos dokumentus:

11.3.1.  2015 metų Kalvarijos meno mokyklos veiklos planą.

11.3.2.  2015-2016 mokslo metų ugdymo programas.

11.3.3.  Kalvarijos meno mokyklos vidaus tvarkos taisykles.

11.3.4.  Kalvarijos meno mokyklos nuostatus.

11.3.2. 2016-2018 metų Kalvarijos meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą.

11.4. Mokytojų taryba pritarė šiems dokumentams:

11.4.1.  Mokinių pažangos ir vertinimo tvarkai.

11.4.2. 2015-2016 m. m. ugdymo programų tvarkai.

11.4.3. Kalvarijos meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklių projektui.

11.4.4. Naujų ugdymo programų  projektui.

11.4.5.  Mokinių kėlimui į aukštesnę klasę.

11.4.6.  Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimui.

11.4.7. 2012-2015 metų mokyklos strateginio plano įgyvendinimui.

11.4.8. 2014 metų Kalvarijos meno mokyklos biudžeto įvykdymo ataskaitai.

11.4.9..Stebėsenos rodiklių ataskaitai.

11.4.10. Mokytojų kontaktinių valandų projektui.

11.4.11. Kalvarijos meno mokyklos 2016-2017 m. m. renginių projektui.

11.4.12. 2016-2018 metų Kalvarijos meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programai.

12.Partnerystė, veiklos tobulinimas:

12.1. Mokykla bendradarbiauja su Kalvarijos savivaldybės kultūros centru; Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka; Kalvarijos gimnazija; Marijampolės muzikos mokykla; Lazdijų meno mokykla; Jonavos J.Miščiukaitės meno mokykla; Vilkaviškio muzikos mokykla; M. K.Čiurlionio meno mokykla; Kauno J.Gruodžio konservatorija ir  kitomis įstaigomis integruojantis į respublikinius ir tarptautinius renginius.

13. 2015 metų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus:

13.1. Lietuvoje neformaliojo vaikų švietimo būdu įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos, nėra sukurto kompetencijų pripažinimo mechanizmo. Neformaliojo švietimo rezultatai tėra vaiko asmeninis rezultatas.

13.2. Patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės. Paruoštas ir patvirtintas 2016-2020 metų mokyklos strateginis planas.

14. 2016 metų prioritetai:

14.1. Užtikrinti ugdymo ir švietimo kokybę, atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus.

14.2. Tobulinti ugdymo procesą, plečiant ugdytinių menines kompetencijas ir meninę veiklą.

14.3. Pasiruošti Respublikinei moksleivių dainų šventei.

14.4. Skatinti mokytojus tobulinti savo kompetencijas.

14.5. Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar kitokią veiklą, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai.

15. Mokyklos vizija:

15.1.Meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame kultūriniame gyvenime.
16. Mokyklos misija:

16.1. Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokykla, suteikianti palankias galimybes sistemingai plėtoti dailės, muzikos ir šokio sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, saviraišką, meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. 

 

Mokyklos direktorius                                                                                                       Juozas Ciprisevičius