Veiklos rezultatų ataskaita

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kalvarijos meno mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191812635 Vytauto 11 Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO  31 D. DUOMENIS
Eil. Nr.StraipsniaiPastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 248217,52220652,77
I.FINANSAVIMO PAJAMOS 234359,89207619,77
I.1.Iš valstybės biudžeto  28266,0633125,95
I.2.Iš savivaldybių biudžetų  201842,7917225,71
I.3.Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų  140,16
I.4.Iš kitų finansavimo šaltinių 4251,042127,95
II.MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   
III.PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  13857,6313033
III.1.Pagrindinės veiklos kitos pajamos 13857,6313033
III.2.Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma   
B.PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -252001,97-219611,99
I.DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -216890-201498,34
II.NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -3451,32-3425,37
III.KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -5718-6707,96
IV.KOMANDIRUOČIŲ   
V.TRANSPORTO -334,7-348,99
VI.KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -329,92-260
VII.PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   
VIII.NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  -1544,29
IX.SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -3117,38 
X.SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   
XI.NUOMOS   
XII.FINANSAVIMO   
XIII.KITŲ PASLAUGŲ -3500-5827,24
XIV.KITOS -18660,65 
C.PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3784,451040,78
D.KITOS VEIKLOS REZULTATAS   
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS   
II.PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS   
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   
E.FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS   
F.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA   
G.PELNO MOKESTIS   
H.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 3784,451040,78
I.NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   
J.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3784,451040,78
I.TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI   
II.TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   
Direktorius        ___________Juozas Ciprisevičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                     (parašas)(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė               _____________Zina Grabauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                        (parašas)(vardas ir pavardė)