Korupcijos prevencija

 2021-01-05

Vidaus kontrolės politika

 

 

 2020-02-26

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Kalvarijos meno mokyklos

                                                                                    direktoriaus 2020-02-26

                                                                                     įsakymu Nr. V-4 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS 2020-2022 METŲ 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.

Direktorius

2020 m. I ketv.

Bus nuolatos vykdomos prevencinės priemonės.

2.

Teikti informaciją Valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.

Direktorius

2020-2022 m.

Bus užtikrintas antikorupcinių ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas.

3.

Mokyklos metinę ūkinę – finansinę veiklos ataskaitą skelbti internetiniame mokyklos puslapyje.

Direktorius

Kasmet

Augs pasitikėjimas mokykla.

4.

Didinti darbuotojų patikimumą, sąmoningumą, principingumą, motyvuojant neimti, neduoti kyšio, pranešti apie galimą korupciją.

Asmuo atsakingas už antikorupcinę veiklą mokykloje

Nuolat

Bus numatomi korupcinio pobūdžio pažeidėjai, įgyvendinami teisinės atsakomybės neišvengiamumo principai.

5.

 

Apie viešuosius pirkimus skelbti teisės aktų nustatyta tvarka. Skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus internetiniame puslapyje.

Viešųjų pirkimų organizatorius.

Nuolat

Bus viešai skelbiama ir atnaujinama su viešaisiais pirkimais susijusi informacija.

6.

Dalyvauti seminaruose, mokymuose antikorupcine tema.

Asmuo atsakingas už antikorupcinę veiklą mokykloje

2020-2022 m.

Darbuotojai įgis žinių antikorupcine tema. Didės darbuotojų, įgijusių žinių antikorupcine tema, skaičius.

7.

Užtikrinti, kad į konkrečiam klausimui spręsti sudaromas komisijas ir darbo grupes nebūtų įtraukiami asmenys, kuriems šio klausimo sprendimas kelia interesų konfliktą, taip pat užtikrinti, kad įvairių komisijų veikloje dalyvaujantys asmenys nusišalintų nuo interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo.

Direktorius

2020-2022 m.

Mokykloje sumažės viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmė ir tikimybė pasireikšti korupcijai.

8.

Mokykloje užtikrinti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie korupcines apraiškas.

Direktorius

2020-2022

Išanalizavus gautus pranešimus, bus galima reaguoti į galimai korupcinio pobūdžio veikas, jas tirti, o esant pagrindui – perduoti medžiagą kompetentingoms institucijoms.

9.

Korupcijos prevencijos programos priemonių planą paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje.

Direktorius

2020 m. I ketv.

Bus viešinama informacija apie numatomas priemones

 

 

Direktorius                                                                Juozas Ciprisevičius

 

 

 

 

 

2015-12-01

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Kalvarijos meno  mokyklos direktoriaus                                     

                                                                                    2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-80 

 

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

I.     BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1.    Kalvarijos meno mokyklos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir jos pasireiškimo galimybėms Kalvarijos meno mokykloje.

2.    Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešą  mokyklos darbuotojų veiklą.

3.    Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas bei informavimas.

 

II.      SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Kalvarijos meno mokykla  - savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais. Pagrindinė veiklos rūšis –  vaikų ugdymas pagal neformaliojo švietimo programas. 

Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda Lietuvos Respublikos neformaliojo švietimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Kasmet mokyklos  direktorius atsiskaito už metinę ūkinę - finansinę veiklą mokyklos tarybai, mokytojų tarybai,  savivaldybės tarybai. 

Mokyklos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, teikia privačių interesų deklaracijas.

Ugdytiniai  ir jų  tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka mokykloje. Iki šiol  antikorupcinė programa mokykloje nebuvo vykdoma.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

4.    Programos tikslai:

4.1.   vykdyti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms mokykloje;

4.2.  užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

4.3. ugdyti jaunų žmonių pilietinę poziciją, antikorupcines nuostatas bei nepakantumą korupcijai. 

5.    Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

5.1.   užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

5.2.   siekti, kad visų sprendimų priėmimai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

5.3.   didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokyklos bendruomenėje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.    Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

7.    Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

8.    Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

9.    Už korupcijos prevencijos kontrolę meno mokykloje atsakingas darbuotojų atstovas.

 

________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                                                                    2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-80

 

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.

2015 m. IV  ketvirtis

Direktorius

2.

Patvirtinti mokyklos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2015-2019 m.

2015 m. IV ketvirtis

Direktorius

3.

Supažindinti mokyklos bendruomenę su

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu.

2015 m. IV ketvirtis

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakingas asmuo.

4.

Mokyklos interneto puslapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, mokyklos viešųjų pirkimų taisykles, paramos mokyklai panaudojimo sąmatas ir apskaitos bei atsiskaitymo tvarką. 

Nuolat

Viešųjų pirkimų komisija.

5.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Esant būtinybei

Direktorius

6.

Mokyklos metinę ūkinę - finansinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, mokyklos tarybai ir savivaldybės tarybai.

Kasmet

Direktorius

 

7.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių. 

Gavus pranešimą

Mokyklos bendruomenė

8.

Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų.

Esant būtinybei

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.

 

9.

Mokyklos internetinėje svetainėje paskelbti 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą.

 

2015 m. 

IV ketvirtis 

Už korupcijos prevencijos kontrolę  mokykloje  atsakingas asmuo.

 

______________________